den 26 september 2018

Vilka mekanismer förklarar ökad förekomst av ateroskleros hos patienter med reumatoid artrit?

Bengt Wahlin vill med sin forskning ta reda på vilka processer som påverkar skelett och kärl. En kohort patienter med RA i norra Sverige har sedan sjukdomen diagnosticerades följts med avseende på utveckling av ateroskleros. Foto: Canstock, arkiv.

Svensk Reumatologisk Förening, SRF, har med stöd från Celgene för fjärde året i rad delat ut ett stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi. Årets stipendiat är Bengt Wahlin, forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/reumatologi vid Umeå universitet och överläkare i reumatologi vid Norrlands universitetssjukhus.

SRF:s stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi delades ut under Svensk Reumatologisk Förenings pågående konferens Reumadagarna. Årets pristagare är Bengt Wahlin, forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/reumatologi vid Umeå universitet. Stipendiesumman är 100 000 kronor och forskningsanslaget förvaltas av stipendiatens forskningsinstitution.

Dominerande orsaken

Bengt Wahlin belönas för forskningsprojektet ”Aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom vid reumatoid artrit”. Kardiovaskulär sjukdom är den dominerande orsaken till den överdödlighet som patienter med RA har. Syftet med den pågående forskningen är att undersöka sambanden mellan ateroskleros (åderförkalkning), inflammation samt bentäthet, benomsättning och frakturrisk hos patienter med RA. Dessa patienter har en ökad risk för osteoporos och hög sjukdomsaktivitet ger minskad bentäthet. Bengt Wahlin vill med sin forskning ta reda på vilka processer som påverkar skelett och kärl. En kohort patienter med RA i norra Sverige har sedan sjukdomen diagnosticerades följts med avseende på utveckling av ateroskleros. Vid inklusion, efter fem år och efter 11 år har dessa patienter samt matchade kontroller utan denna sjukdom undersökts med ultraljud för att mäta förekomst och progress av ateroskleros, mätt som intima-mediatjocklek (IMT). Ökad IMT är ett mycket tidigt tecken på ateroskleros. Vid 11-årsuppföljningen undersöks också bentäthet och benomsättning och frakturrisken beräknas med FRAX.

Motivering

Stipendiekommittén, som består av professorskollegiet inom SRF, har gett följande motivering: ”Bengt Wahlin är överläkare inom reumatologi och doktorand vid Umeå universitet. Bengt tilldelas SRF:s samarbetsstipendium med stöd från Celgene för sin forskning om kardiovaskulär komorbiditet vid ledgångsreumatism. Forskningen sker i nära samarbete med klinisk fysiologi och endokrinologi och innefattar korrelationsanalyser av ateroskleros, bentäthet och relaterade biomarkörer med kliniska variabler för RA och olika immunologiska parametrar. Syftet är att förklara mekanismer för överdödlighet i kardiovaskulär sjukdom samt att generera kliniska instrument att bedöma densamma.”

  • Patienter med RA är idag underbehandlade för sina kardiovaskulära riskfaktorer och har en ökad dödlighet. Jag är mycket glad och hedrad över detta stipendium som är ett välkommet bidrag i mitt och mina kollegors arbete med att hitta mekanismerna bakom patienternas ökade risk, identifiera riskpatienter och sedan framgångsrikt kunna behandla dessa, säger Bengt Wahlin vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/reumatologi, Umeå universitet.

 

  • Stipendiaten vill genom sin forskning hitta sambanden mellan inflammation, ateroskleros, bentäthet och benomsättning hos patienter med RA och bättre förstå vilka processer som kan ligga bakom den ökade risk dessa patienter har avseende hjärt-kärlsjukdom. Vi på Celgene hoppas med detta stipendium kunna bidra till att öka förståelsen av dessa samband och därmed förhindra den ökade dödligheten hos dessa patienter, säger docent Cecilia Young, Nordisk Medicinsk chef på Celgene.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Bengt Wahlin, docent Kjell Karp, enheten för klinisk fysiologi vid Umeå universitet samt docent Anna Ramnemark vid Västerbottens läns landstings FoU-stab. Bengt Wahlins handledare, professor Solveig Wållberg Jonsson och doktor Anna Södergren vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/reumatologi vid Umeå universitet, har följt den aktuella patientkohorten sedan början av 2000-talet och är ledande inom forskningsområdet.

Fakta om stipendiet
SRF:s (Svensk Reumatologisk Förenings) stipendium med stöd från Celgene för samarbetsprojekt inom reumatologi är ett stipendium för, kliniskt verksamma läkare inom reumatologi som bedriver aktiv forskning. Stipendiekommittén består av professorskollegiet inom SRF. Stipendiet är på 100 000 kronor. Sökanden ska driva ett samarbetsprojekt som gagnar klinisk reumatologi i Sverige och som innefattar minst ytterligare en disciplin utöver reumatologi. Patienter med reumatologiska sjukdomar har många symtom och komorbiditeter, vilket engagerar flera medicinska discipliner. Syftet med stipendiet är att uppmuntra till ökat samarbete och erfarenhetsutbyte mellan olika discipliner för att främja en mer holistisk syn på denna patientgrupp.

Källa: Svensk Reumatologisk Förening och Celgene

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser