den 29 maj 2018

Tillväxthormon kan ge nytt hopp för strokeöverlevare

Foto: Canstock, arkiv.

Mindre trötthet och bättre återhämtning av kognitiva förmågor som inlärning och minne. Det kan bli effekter vid behandling med tillväxthormon efter en stroke, visar en experimentell studie på möss publicerad i tidskriften Stroke.

Det kan leda till ett genombrott vad gäller behandling som underlättar rehabilitering och livskvalitet efter stroke

– Vi hoppas att detta arbete kan bana väg för kliniska studier där man kan använda tillväxthormon som behandling i rehabfasen efter stroke, säger Jörgen Isgaard, professor i endokrinologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och även verksam som professor vid universitetet i Newcastle, Australien.

Behandling och rehabilitering efter stroke är en utmaning, både för den drabbade och för omgivningen. Återhämtningen innebär ofta en lång och svår process för att reparera talfunktion, minneskapacitet, tanke- och koncentrationsförmåga med mera. Oro, ångest och uttalad trötthet är också vanligt hos dem som överlevt en stroke.

Den aktuella studien bygger på forskning som utförts i samarbete mellan universiteten i Göteborg och Newcastle. Resultaten visar på en koppling mellan tillväxthormon och förbättrad kognition efter stroke, och också tänkbara mekanismer som kan ligga bakom.

Positiva resultat

Att tillväxthormon generellt har positiva påverkan på kognitionen efter en hjärnskada har konstaterats i tidigare studier. Däremot är det första gången effekten av tillväxthormon prövas efter just stroke, och resultaten bedöms mycket positiva. 

Mössen i studien, alla med framkallad stroke, behandlades antingen med infusion av tillväxthormon eller med placebo under fyra veckor. Under den sista behandlingsveckan testades de individuellt i särskilda burar med pekskärmar.

Djuren exponerades för visuella symboler i olika kombinationer där ett korrekt tryck med en tass på skärmen gav belöning i form av sockerlösning. Mössen som fått tillväxthormon tryckte rätt i åtta fall av tio, mot kontrollgruppens sex av tio. Efter experimentens avslut analyserades också en rad tillväxtfaktorer och biomarkörer i skadeområdet i hjärnan.

Förändrad behandling

– Det viktigaste nya fyndet är att tillväxthormon förbättrar kognition efter stroke jämfört med kontroller. Om detta fynd står sig på människa kan det leda till ett genombrott vad gäller behandling som underlättar rehabilitering och livskvalitet efter stroke, säger Jörgen Isgaard. 

Tillväxthormon visade sig också främja plasticiteten i hjärnan. Behandlingen ledde till högre nivåer av markörer som bland annat återspeglar nybildning av blodkärl, reparation av nervskador och minskad förlust av hjärnvävnad jämfört med kontroller.

Nu hoppas forskarna kunna säkra mer finansiering för att påbörja kliniska prövningar och undersöka om behandling med tillväxthormon kan vara framgångsrikt även en tid efter insjuknandet i stroke. 

– Det här har potential att helt förändra behandlingen av personer som överlever stroke, konstaterar Jörgen Isgaard.

Källa: Sahlgrenska akademin.

Titel: Growth Hormone Improves Cognitive Function After Experimental Stroke; http://stroke.ahajournals.org/content/early/2018/04/09/STROKEAHA.117.020557 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser