den 25 januari 2019

Svenska Dagbladets vetenskapsskribent Emma Frans ger en felaktig bild av sambandet mellan mobiler och hjärntumörer.

Efter 2011 har sambandet mellan DECT och mobiltelefoner och tumörer i hjärnan (gliom) och på hörselnerven (acusticusneurinom) stärkts i fortsatta studier på människa. Foto: CanStock, arkiv.

Svenska Dagbladet vägrar ta in en svarskommentar (ett debattsvar) från sex forskare om det vetenskapliga kunskapsläget angående risken för hjärntumör vid flitigt användande av mobiler. Hela inlägget som skickats till SvD följer här.

Emma Frans diskuterar i Vetenskapskollen i SvD allt från D-vitamin och kontorslandskap till spermier, med en populärvetenskaplig ansats. Det är vitt skilda ämnen med ofta komplexa samband, som kräver ingående granskning för att nå kunskap, vilket Emma Frans tycks sakna. Detta tydliggörs i hennes artikel den 17 november 2018 med titeln ’Kan våra mobiler ge cancer?’. Mot bakgrund av den omfattande användningen av mobiltelefoner, även bland barn och unga, är detta en viktig fråga som berör alla varför det är angeläget att en korrekt bild ges av kunskapsläget.

Redan 2011 gjorde cancerorganet IARC vid WHO en genomgång av all vetenskap inom området angående cancerrisken. De 30 inbjudna experternas slutsats blev att radiofrekvent strålning i frekvensområdet 30 kHz till 300 GHz är ’möjligen’ cancerframkallande för människa (Grupp 2B). Det innefattar exempelvis mobiler, trådlösa bordstelefoner (DECT), läsplattor, basstationsantenner, WiFi, smart meters och annan trådlös kommunikation, men även moderna telefoner (smart phones) och den femte generationen, 5G, för trådlös kommunikation, som nu är på väg att införas.

Efter 2011 har sambandet mellan DECT och mobiltelefoner och tumörer i hjärnan (gliom) och på hörselnerven (acusticusneurinom) stärkts i fortsatta studier på människa. Men Emma Frans skriver tvärtom att ”studier på människor verkar inte ge stöd åt en koppling mellan mobilanvändare och cancer”. Detta påstående är gravt felaktigt. Utan att nämna undersökningen vid namn hävdar Emma Frans även att den amerikanska National Toxicology Program (NTP) studien på försöksdjur skulle visat ”vissa belägg” för cancer. I själva verket visar studien ”klara belägg” för cancer enligt NTP:s egen externa expertpanel.

Hon missar också att ytterligare en stor djurstudie från Ramazzini institutet i Italien bekräftat resultaten från NTP. Bägge visar att försöksdjur får en ökning av tumörer av samma typ som setts i stort sett genomgående i studier av mobilanvändare, d.v.s. förhöjd risk för hjärntumör och tumör på hörselnerven. Det finns därmed samstämmiga resultat om ökad cancerrisk hos människa och djur. Många forskare anser att radiofrekvent strålning nu ska klassas som cancerframkallande för människa, Grupp 1. Det är den högsta kategorin som omfattar t.ex. radioaktiv strålning, tobak, asbest och dioxiner (TCDD).

Sedan tidigare finns djurstudier som visar att radiofrekvent strålning även kan öka cancertillväxten genom så kallad tumörpromotion. Både DNA skador och bildning av skadliga reaktiva syremetaboliter (ROS), även kallat oxidativ stress, har påvisats i cellulära studier, vilket i sin tur kan öka risken för cancer men även ha andra negativa hälsoeffekter. Utöver cancerrisken finns andra hälsorisker beskrivna, t.ex. olika neurologiska symtom.

Emma Frans tar onekligen på sig ett stort ansvar när hon vill informera om olika vetenskapliga samband. Men då måste hon gå till källorna och inte förmedla slutsatser baserade på en snabb och ytlig översyn som slutar i helt felaktiga slutsatser gällande risk för allvarliga cancersjukdomar.

Utan korrekt information kan varken politiker eller svenska folket fatta välunderbyggda beslut gällande risker med strålning från trådlös teknik inklusive mobiltelefoner. 

 

Mikko Ahonen, fil. dr. forskare, Sundsvall

Igor Belyaev, PhD, DrSc, Docent, Institutionen för radiobiologi, Cancer Research Institute, Bratislava, Slovakien

Michael Carlberg, MSc, statistiker, Örebro

Lennart Hardell, leg läkare, docent, specialist i onkologi, Örebro

Lena Hedendahl, leg läkare, specialist i allmänmedicin, Luleå

Rainer Nyberg, professor emeritus, Vasa, Finland

 

 


7 Kommentarer

Bo Rhonnstad

den 26 januari 2019

Det är bra att det läggs vikt på en betydande information om säkerheten. Hur vet vi att 5G och en ökad mikrovågsstrålning är säkert? 1979 fick vi ett förbud mot att tillverka mikrovågor i Sverige. Inte kunde vi låta mikrovågor driva ut fukten direkt i köksdelen för den frysta maten. Mikrovågor ansågs att de skulle verka i slutna rum. Att digitala verktyg som hjälpmedel kan vara dugligt är inte detsamma som att mikrovågor är ett säkert verktyg som ett hjälpmedel. Det är bra att det läggs vikt på en betydande information om säkerheten. Som produktutvecklare arbetar vi med maskindirektiven under utvecklingsprocessen; maskintekniska som ibland medicintekniska. Den tekniska dokumentationen ska kunna tillhandahållas från en tillverkare eller en ansvarig myndighet i respektive land. Den tekniska dokumentationen riktar sig direkt till en användare och ger tydlig information om säkerhetsbestämmelser, säkerhetsföreskrifter. Detta för att en användare ska kunna förhålla sig rätt till en produkt samt att själv kunna göra egna val av en produkt. i Sverige har vi bundit oss till dessa säkerhetsregler och bestämmelser byggda på en lång teknikerfarenhet av en produktutveckling.


Mats Ensér

den 26 januari 2019

Elektromagnetiska signaler i de aktuella våglängdsområdena har överhuvudtaget inte funnits under den tid livet utvecklats på jorden. Det har följaktligen inte för någon levande organism varit en evolutionär fördel att tåla sådana signaler. Det betyder att de inte alls finns några skäl att utgå ifrån att levande organismer skulle tåla eller vara opåverkade av signalerna. Bevisbördan att signalerna är oskadliga borde således ligga på den som introducerar dessa i vår miljö.


christer Tubenius

den 26 januari 2019

Har själv en 5g router, som om jag är för nära så får jag ljusflashar på den sidan av huvudet som jag vänder mot rautern. Att detta inte skulle påverka den mänskliga kroppen är bara löjligt...


Magnus Johansson

den 26 januari 2019

Svenska Dagbladet är helt i händerna på de krafter som inte bryr sig om folkhälsan eller miljön men vill att användningen av farliga mikrovågor ska fortsätta och att den användningen även utökas med bland annat 5G.


Bo Rhonnstad

den 27 januari 2019

Emma Frans eller vi alla bör känna till detta. Man kan se det så här; En duktig produktutvecklare kan stoppa produktutvecklingen tidigt då denne ska sitta med vid själva utvecklingsprocessen. Mänsklig förståelse är en del av grunden för en giltig teknisk dokumentation. Tillverkaren vill skydda sig själv, tillverkaren önskar skydda användaren och slutanvändaren. Den personen som ansvarar för att sammanställa den tekniska dokumentationen vill skydda sig själv, användaren, slutanvändaren och naturligtvis tillverkaren. Den tekniska dokumentationen för Mikrovågsteknologi är korrekt när dessa krav är uppfyllda och kan först då godkännas. ”Om tillverkaren har tillräcklig kunskap om att en produkt innehåller stoff som endast skadar särskilda personer och att de inte specifikt riktar sig till den personen, har tillverkaren begått ett allvarligt fel”. Jurister har bidragit till att utveckla och utforma språket för maskindirektiven, direktiven för maskintekniska produkter och medicintekniska produkter, tillverkade. Om Mikrovågstillverkningen har sin tillverkning utanför Sverige. Ska Sverige själva upprätta en giltig teknisk dokumentation som riktar sig rätt och till rätt slutanvändare enligt gällande regler. En teknisk dokumentation är inte sammanställd för att den ska tolkas. Kan tillverkare ha ansvar för mänskliga rättigheter? Att på det sättet samverka till att individer som berörs av ett företags tillverkade produkter inte blir berövade på till exempel liv och hälsa. I folkrätten är mänskliga rättigheter länders ansvar, de har anslutit sig till att genomföra internationella regler. Dessa rättigheter finns till för oss alla och deras ultima ratio är att skydda oss individer från våra egna regeringar, och från varandra. Men företag, vilket ansvar bär de? Hur länge tar det innan avogt inställda regeringar börjar säga ”inte vi, utan företagen har ansvaret”. Vad händer då med själva folkrätten och de rättigheter som finns?


Mona Nilsson

den 27 januari 2019

Strålskyddsstiftelsen har försökt få svar från Emma Frans hur hon kunde komma till så felaktiga slutsatser i sin artikel. Vi har inte fått något svar. Här är vår artikel med lista på de bevis som Emma Frans missat. Vi anser inte att Emma Frans är en seriös skribent. Det verkar mer handla om en hyperpromotad PR-kampanj och Emma är dess frontfigur. En hårdmarknadsförd modern variant av Orwells sanningsministerium. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/12/svenska-dagbladet-och-emma-frans-lurar-lasare-om-risker-med-mobilstralning/


Öystein Rönne

den 28 januari 2019

Uppenbart att Emma Frans och SvD är köpta. Hemskt!


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser