den 7 augusti 2018

Studie visar att röda blodkroppar orsakar hjärt-kärlskada vid typ 2-diabetes

Foto: arkiv.

Ett team från Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet har studerat en ny sjukdomsmekanism kopplat till röda blodkroppar som orsakar kärlskador vid typ 2-diabetes. Studien undersöker även om en ny typ av behandling kan motverka de skadliga förändringarna i de röda blodkropparnas funktion och på så sätt förebygga uppkomsten av kärlskador och skydda hjärtat vid hjärtinfarkt.

Studieresultaten visar på en tidigare okänd orsak till hjärt-kärlkomplikationer vid typ 2-diabetes, där en förändrad funktion hos de röda blodkropparna spelar en central roll. Resultat från studien visar att blodkärl som exponeras för röda blodkroppar från personer med typ 2-diabetes får skador på sitt innersta cellager, endotelcellerna. Sådan så kallad endoteldysfunktion som orsakas av de röda blodkropparna är ett tidigt fenomen vid utveckling av kärlskador vid diabetes som medför att kärlens förmåga att vidga sig blir kraftigt nedsatt.

Studien visar också att röda blodkroppar från personer med diabetes dessutom orsakar försämrad hjärtfunktion och större hjärtmuskelskada vid en hjärtinfarkt jämfört med röda blodkroppar från friska individer. Detaljerade analyser visar att de skadliga effekterna orsakas av ökad aktivitet av enzymet arginas samt ökad bildning av skadliga fria syreradikaler i de röda blodkropparna vid typ 2-diabetes. Den förändrade funktionen i de röda blodkropparna aktiverar ökad bildning av fria syreradikaler och nedsatt bildning av den kärlvidgande molekylen kväveoxid i blodkärlens endotelceller.

- Behandlingen som undersöktes är fortfarande är på ett tidigt försöksstadium, säger John Pernow, professor i kardiologi och FoU-ansvarig vid Tema Hjärta Kärl, som varit huvudansvarig för studien. Studien visar att när behandlingen riktades mot arginas eller fria syreradikaler och normaliserade de röda blodkropparnas funktion, resulterade det i att deras skadliga effekt på hjärt-kärlfunktion kunde förhindras, säger John.  

Resultaten av studien presenteras nu i två artiklar i de ansedda medicinska tidskrifterna Journal of American College of Cardiology och JACC Basic Transl Sci. Studien har gjorts på Karolinska Universitetssjukhuset av Tema Hjärta och Kärl, Patientområde Kranskärls- och klaffsjukdom samt Patientområden Kärlsjukdom och Tema Infektion och Inflammation samt på institutionerna för Medicin Solna och Molekylär Medicin och Kirurgi på Karolinska Institutet.

Bakgrund

Det är känt att personer med diabetes löper stor risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Dessa orsakas av skador på blodkärl i ett flertal organ vilket kan leda till hjärtinfarkt och stroke, men även orsaka njurskador, ögonskador med mera. Personer med diabetes har dessutom en försämrad överlevnad efter en hjärtinfarkt. De underliggande mekanismerna bakom hjärt-kärlskador vid diabetes är till stora delar okända och det saknas behandling som förhindrar att dessa skador uppstår.

Det finns resultat från studier som talar för att de röda blodkropparna som transporterar syre till kroppens vävnader är förändrade vid diabetes och har ökad benägenhet att binda till blodkärlens väggar. Betydelsen av detta för hjärt-kärlsjukdom är dock inte kartlagd. Denna studie har kartlagt hur de röda blodkropparna förändras vid typ 2-diabetes och att de bidrar till hjärt-kärlskador vid typ 2-diabetes.

Källa: Karolinska universitetssjukhuset

Studien har finansierats av: Vetenskapsrådet, Hjärtlungfonden, Stockholms Läns Landstings ALF-projektmedel, Torsten Söderbergs Stiftelse, NovoNordisk Foundation, Diabetes Research Wellness Foundation.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser