den 2 mars 2023

Övervikt som ung riskfaktor för blodpropp som vuxen

Övervikt i barndom eller ung vuxen ålder utgör var för sig riskfaktorer för blodproppar senare i livet. Det visar en studie från Göteborgs universitet. I studien ingår drygt 37 000 mäns tidiga BMI-historik och uppgifter om blodproppar i vuxenlivet.

Kopplingen mellan fetma och blodproppar är känd sedan tidigare. Däremot har det hittills varit oklart i vilken grad förhöjt BMI under barndom och pubertet påverkar. Syftet med studien har varit att klarlägga sambanden mellan BMI-utveckling i unga år och blodproppar senare i livet.

Blodpropp är vanligast i benen och börjar ofta i ett blodkärl i en vad, med svullnad, smärta och rodnad som vanliga symtom. En tidigt behandlad propp är sällan farlig men om den lossnar, följer med blodet till lungorna och fastnar, så kallad lungemboli, kan situationen bli livshotande.

Den aktuella studien omfattar 37 672 män i Sverige, födda åren 1945-1961. Den bygger på uppgifter om längd, vikt och BMI från både skolhälsovård och mönstring, vid 8 respektive 20 års ålder, samt registeruppgifter om eventuella blodproppar, fram till i genomsnitt 62 års ålder.

Tydligt ökat risk för blodpropp

När resultaten nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Internal Medicine framgår det att BMI vid både 8 och 20 års ålder, oberoende av varandra, kan kopplas till venösa blodproppar exempelvis i benet (djup ventrombos) eller i lungan (lungemboli).

Två grupper hade i vuxen ålder signifikant ökad risk för venös blodpropp. Dels individer som hade haft övervikt i både barndom och som unga vuxna, men också individer med normalvikt i barndomen och övervikt först som unga vuxna.

Med övervikt i både barndom och ung vuxen ålder ökade också risken för arteriell blodpropp, alltså propp till följd av trånga kärl med fettavlagringar och inflammation. Antalet fall av arteriell blodpropp i undersökningen var dock få så ytterligare studier behövs för att bekräfta fynden. Alla jämförelser i studien gjordes mot den grupp som hade normalvikt vid både 8 och 20 års ålder.

Övervikt i puberteten viktig faktor

Förstanamn och korresponderande författare i studien är Lina Lilja, doktorand på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och barnläkare, vid tiden för studien vid barn och ungdomsmottagningen Kungshöjd i Göteborg, i dag barnhälsovårdsöverläkare i Västra Götalandsregionen.

– Vår studie visar att både övervikt i barndomen och övervikt i ung vuxen ålder ökar risken för venösa blodproppar senare i livet. Övervikt hos unga vuxna var en starkare faktor än övervikt hos barn, konstaterar hon.

Seniora författare i studien är Claes Ohlsson, professor och överläkare, och Jenny Kindblom, docent och överläkare, båda på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Fetma och övervikt som uppkommer under puberteten verkar ha en tydlig påverkan på de framtida riskerna för venösa blodproppar, avslutar Jenny Kindblom.

I studien ingår data från populationsstudien BMI Epidemiology Study (BEST) Gothenburg samt svenska nationella register.

Titel: Overweight in childhood and young adulthood increases the risk for adult thromboembolic events, https://doi.org/10.1111/joim.13617

Källa: Sahlgrenska akademin


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser