den 10 maj 2024

Ny rapport: Hjärnans sjukdomar går att förebygga

Foto: Canstock, arkiv.

Enligt en ny kartläggning kan flera hjärnsjukdomar delvis förklaras av påverkbara riskfaktorer så som låg fysisk aktivitet, rökning och stress. Rapporten visar också att samhällets kostnader för enbart Alzheimer och annan demenssjukdom överstiger de totala kostnaderna för cancer i Sverige.

Det är Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) som på uppdrag av Hjärnfonden har beräknat hur stor del av förekomst och kostnader av ett antal av hjärnans sjukdomar som kan kopplas till påverkbara riskfaktorer hos den vuxna befolkningen i Sverige. 43 % av sjukdomsbördan för stroke kan förklaras av de inkluderade riskfaktorerna. Motsvarande siffror är 39 % för Alzheimers sjukdom, 30 % för annan demenssjukdom, 13 % för depression, 13 % för GAD, 9 % för schizofreni och 7 % för Parkinsons sjukdom.

– Det är väl känt att levnadsvanor har en påverkan på vår hälsa. Men den här kartläggningen av hjärnans sjukdomar och riskfaktorer är i en svensk kontext helt ny. Vi vill öka kunskapen bland allmänhet och beslutsfattare om att flera av hjärnans sjukdomar till viss del går att förebygga, säger Joakim Ramsberg, chef för Forskning och Samhälle på Hjärnfonden. 

Låg fysisk aktivitet bakom flest fall

IHE har undersökt en rad riskfaktorer som kan delas in i individuellt och samhälleligt påverkbara, där exempelvis rökning till högre grad är något individen kan påverka, medan utsatthet för mobbning och social isolering till högre grad är påverkbara från samhällets sida. Låg fysisk aktivitet (aktiv mindre än 150 minuter per vecka) är den faktor som påverkar flest av hjärnans sjukdomar. Stroke och Alzheimers sjukdom är de sjukdomar som kan tillskrivas flest påverkbara riskfaktorer. 

Dyr samhällsnota  

De totala kostnaderna för hjärnans sjukdomar är höga även om samsjuklighetsproblematik och risk för dubbelräkning gör att kostnaderna inte kunnat summeras i den här rapporten. Men det går att konstatera att kostnaderna för Alzheimer och annan demenssjukdom, liksom för depression, överstiger de totala kostnaderna för cancer i Sverige. Kostnaderna för Alzheimer och annan demenssjukdom, depression och schizofreni separat överstiger de totala kostnaderna för hjärt-och kärlsjukdom. 

– Hjärnans sjukdomar kostar inte bara individen liv och lidande utan även samhället stora summor pengar. Den här rapporten belyser flera områden som behöver extra insatser för att förebygga framtida fall av hjärnans sjukdomar, säger Peter Lindgren, verkställande direktör för IHE. 

Samhällskostnader hjärnans sjukdomar i Sverige  (miljoner SEK 2022)

Alzheimers sjukdom och annan demenssjukdom, 90 788 Mkr.
Depression, 50 458 Mkr. 
Schizofreni, 35 772 Mkr.
Generaliserat ångestsyndrom, 25 229 Mkr.
Stroke, 10 115 Mkr.
Parkinsons sjukdom, 3 761 Mkr.

Mer om IHE:s rapport Påverkbara riskfaktorer och hjärnans sjukdomar

  • IHE har i denna rapport på uppdrag av Hjärnfonden analyserat hur stor del av sjukdomsbördan för ett antal av hjärnans sjukdomar som kan förklaras av riskfaktorer. Syftet med rapporten var att studera hur stor del av förekomst och kostnader av hjärnans sjukdomar som kan kopplas till påverkbara riskfaktorer hos den vuxna befolkningen i Sverige 2022. 
  • De sjukdomar som ingick i analysen var Alzheimers sjukdom, annan demenssjukdom, depression, generaliserat ångestsyndrom (GAD), Parkinsons sjukdom, schizofreni och stroke. 
  • De riskfaktorer som ingick var tobaksrökning, kostvanor, låg nivå av fysisk aktivitet, social isolering, övervikt och fetma, långvarig stress och intensivkonsumtion av alkohol. I en undergruppsanalys för åldersgruppen 18–29 år inkluderades även utsatthet för mobbning som en riskfaktor. 
  • Analysen har använt en väletablerad metod utformad av Världshälsoorganisationen (WHO), som utgår från samband mellan riskfaktorer och sjukdomar, tillsammans med förekomsten av dessa riskfaktorer i den svenska befolkningen.

Ökade risker för hjärnsjukdomar, kopplade till påverkbara riskfaktorer, har hämtats från Global Burden of Disease och andra metastudier. Förekomsten av påverkbara riskfaktorer bland den svenska befolkningen har hämtats från svenska databaser och rapporter för senaste möjliga år. Vidare har också kostnaderna för dessa sjukdomar undersökts, genom uppräkningar av resultat från tidigare kostnadsstudier. Dessa kostnader har inte summerats, då betydande samsjuklighet innebär en stor risk för dubbelräkning.

Källa: Hjärnfonden.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser