den 26 maj 2021

Ny metod ska hitta KOL i ett tidigt skede

Lungor angripna av KOL. Bilden illustrerar vad som händer när lungorna angrips av KOL.. Illustratör: Kjell Eriksson

KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är en av vår tids stora folksjukdomar, med mellan 400 000 och 700 000 drabbade bara i Sverige. I Malmö har en forskargrupp utvecklat en ny metod som med hjälp av nanopartiklar kan upptäcka KOL i ett mycket tidigare stadium än vad som är möjligt med de metoder som används idag. Studien är en del av SCAPIS, Hjärt-Lungfondens hittills största forskningssatsning.

- Vi har testat en metod där studiedeltagare får andas in mycket små partiklar, så kallade nanopartiklar, hålla andan en kort stund och därefter andas ut i ett mätinstrument. Mängden partiklar som då stannar kvar i lungorna visar hur lungorna mår. En större mängd partiklar tyder på emfysem i lungorna, förklarar Laura Aaltonen, röntgenläkare vid Lunds universitet och en av forskarna i gruppen bakom metoden.
Emfysem är en typ av förstörd lungvävnad och en av två komponenter i diagnosen KOL. Vid emfysem förstörs de små lungblåsorna och bildar förstorade hålrum i lungan. Just detta tillstånd kan metoden med nanopartiklarna identifiera. Emfysem innebär att lungornas syreupptagningsförmåga försämras. I ett tidigt skede av tillståndet upplever patienten oftast få om några symptom alls och de tidiga förändringarna går inte att upptäcka genom en spirometriundersökning, som är den vanligaste metoden idag för att diagnostisera KOL. Med hjälp av nanopartiklar hoppas forskarna kunna upptäcka KOL på ett tidigt stadium, vilket skulle ge ökade möjligheter att bromsa sjukdomsförloppet.
-Ju tidigare diagnosen kan ställas desto mer tid kan läggas på åtgärder. Jag tror och hoppas att vår metod har förutsättningar att hitta KOL långt tidigare, möjligen flera år tidigare, än i dagsläget. Det skulle också skapa bättre möjligheter för forskning om nya behandlingar, förklarar Laura Aaltonen.
Forskargruppens mål är att kunna utveckla ett enkelt instrument för användning i primärvården för bättre och tidigare diagnostik av KOL. Det återstår ännu många steg och fler studier som måste utföras, men resultaten så här långt gör att forskargruppen ser positivt på framtiden. Om utfallet blir fortsatt gott kan metoden med nanopartiklar bli både enkel och kostnadseffektiv, något som skulle kunna vara intressant också för länder och vårdgivare med begränsade resurser. 

- SCAPIS övergripande målsättning är att hitta och behandla hjärt-kärl- och lungsjukdom innan sjukdomen uppstår. Metoden där nanopartiklar används för att hitta KOL på ett tidigt stadium, är ett mycket intressant steg i just den riktningen, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden.Resultaten publicerades i mitten av april i den vetenskapliga tidskriften Thorax. Den nya metoden heter AiDA (Airspace Dimension Assessment with Nanoparticles) och upphovsmännen bakom metoden är universitetslektor Jakob Löndahl och professor Per Wollmer vid Lunds universitet.

Om AiDA:

AiDA (Airspace Dimension Assessment with Nanoparticles) bygger på vetskapen att nanopartiklar rör sig på ett mycket förutsägbart sätt i luft. Hos en person med KOL bryts lungvävnadens lungblåsor ner och förstorade hålrum bildas i lungan. Hålrummen gör att partiklarnas avstånd till vävnaden blir längre, och färre partiklar fastnar i denna del av lungan. Genom att mäta hur stor andel av de inandade nanopartiklarna som fastnar i lungorna ger metoden information om hur lungorna ser ut. De nanopartiklar som används har inga kända eller misstänkta hälsoeffekter.

Källa: Hjärt-Lungfonden

Länk till artikeln:

“Airspace dimension assessment with nanoparticles as a proposed biomarker for emphysema”


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser