den 12 mars 2023

Ny mätmetod möjliggör tidigare upptäckt av glaukom

Till vänster: Höger synnerv i öga hos patient med glaukom. Till höger: Vänster synnerv i normalt öga. Den gulbleka färgen i höger öga beror på att nerver som överför information från ögat till hjärnan saknas. Foto: Akademiska sjukhuset.

Glaukom är den vanligaste orsaken till obotlig blindhet. Risken för sjukdomen ökar snabbt efter 50-års ålder och i ett tidigt skede är den ofta svår att upptäcka. Forskare vid Akademiska sjukhuset har, i samarbete med kollegor vid Gävle sjukhus och KTH, utvecklat en helt ny metod med bättre känslighet, som gör det möjligt att mäta mängden av nerver som överför information från ögat till hjärnan inom olika delar av synfältet.

 – Eftersom glaukom kan leda till obotlig blindhet är tidig upptäckt av stor vikt. Den nya mätmetoden gör det möjligt att upptäcka glaukom och försämring av glaukom tidigare. Detta är positivt för den enskilde patienten eftersom undersökningen är enklare, och för sjukvården eftersom undersökningen är snabbare och därmed billigare, säger Per Söderberg, överläkare och professor i ögonsjukdomar vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet.
Vid glaukom förtvinar nerverna som överför information från ögat till hjärnan. Hittills har datoriserad synfältsundersökning varit den effektivaste metoden för upptäckt och uppföljning av sjukdomen. Tekniken mäter ögats förmåga att lokalt registrera information inom det fält som ögat betraktar.

Per Söderberg understryker att datoriserad synfältsmätning varit avgörande för att säkerställa diagnosen glaukom, men att nästa viktiga steg är att hitta en metod som kan säkerställa diagnosen med bättre känslighet och som snabbare kan påvisa försämring. Häromåret visade en avhandling vid Uppsala universitet att strategin i den nya metoden uppnår detta, framhåller Per Söderberg och fortsätter:
– Den nya mätmetoden innebär att man mäter mängden av nerver som överför information från ögat till hjärnan inom olika delar av synfältet. Mätmetoden är nu tillräckligt utvecklad för att helautomatiskt göra kliniska mätningar.

– Undersökningen är mycket enklare för patienten och snabbare vilket gör den billigare för sjukvården. Den nya metoden kan på sikt antas ersätta synfältsundersökning för diagnostik och uppföljning av glaukom.
Den nya metoden har utvecklats av forskare på Akademiska sjukhuset i samarbete med forskare vid Gävle sjukhus och KTH. Metoden baseras på 3-dimensionell avbildning av synnervsutträdet i patientens öga med närmast mikroskopisk detaljrikedom. Genom efterföljande bildanalys med AI kan minsta tvärsnittet av midjan av nerver som passerar från ögat till hjärnan mätas specifikt för olika riktningar i synfältet.

Just nu samlas mätdata in från friska ögon och från ögon med glaukom i tidigt skede för att fastställa normalgränser och metodens känslighet för upptäckt av glaukom. Forskarna söker kontakt med personer utan glaukom i åldersintervallet 30-69 år som kan tänka sig att göra avbildning av synnervsutträdet, se nedan!

Källa: Akademiska sjukhuset

Vill du medverka i en forskningsstudie?
Du som är 30-69 år och inte har glaukom är välkommen att ställa upp som forskningsperson.
För mer information, kontakta:
Konstancija Kisonaite, läkare och doktorand vid Uppsala universitet. 0708-670009
konstancija.kisonaite@neuro.uu.se

FAKTA: Glaukom (grönstarr)

I Sverige har cirka 200 000 personer glaukom, även kallad grön starr, en ögonsjukdom som kan leda till blindhet.

Nära hälften har sjukdomen utan att veta om det. Glaukom är delvis ärftlig och vanligast i högre åldrar. I åldern 65–75 år har ungefär 5-6 procent ögonsjukdomen.

Tidig upptäckt och behandling är viktig eftersom man aldrig får tillbaka förlorad syn. Behandlingen vid glaukom syftar till att sänka trycket i ögat och på så sätt fördröja och förhindra att synnervsskador utvecklas.

Den vanligaste behandlingen är ögondroppar. Operation görs bland annat när den önskade trycksänkande effekten med ögondroppar inte är tillräcklig. Genom laserbehandling kan man öka avflödet av kammarvatten och därmed minska ögontrycket.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser