den 20 december 2018

Infektionssjukdomar drabbar ojämlikt

Undersökningen visar bland annat att personer som drabbats av allvarliga bakteriella infektioner, antibiotikaresistenta infektioner och tuberkulos hade större sannolikhet att också ha lägre utbildning, lägre inkomst och att vara arbetslösa. Foto: Canstock, arkiv.

Trots att Sverige är ett rikt land med i princip fri tillgång till utbildning och sjukvård finns det skillnader i vilka som drabbas av infektionssjukdomar. Detta visar en studie utförd vid Folkhälsomyndigheten.

I studien har information från Skatteverket om födelseland, utbildning, inkomst och arbetsstatus hos dem som rapporterats med en anmälningspliktig sjukdom jämförts med motsvarande från personer som inte rapporterats med någon sjukdom. Totalt jämfördes data om 29 anmälningspliktiga sjukdomar från nästan 180 000 rapporterade sjukdomsfall under perioden 2005–2014 med omkring fem gånger så många kontroller, alltså personer som inte haft någon av infektionssjukdomarna.

Undersökningen visar bland annat att personer som drabbats av allvarliga bakteriella infektioner, antibiotikaresistenta infektioner och tuberkulos hade större sannolikhet att också ha lägre utbildning, lägre inkomst och att vara arbetslösa. Personer som drabbades av infektioner som smittar via mat och vatten hade större sannolikhet att ha högre utbildning, högre inkomst och lägre förekomst av arbetslöshet. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Infectious Diseases.

– Fynden från vår studie visar att socioekonomisk tillhörighet fortfarande spelar roll i Sverige för vilka som drabbas av vissa infektionssjukdomar. Det här är viktig kunskap som kan användas till bättre riktade insatser för att minska antalet som smittas, säger Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten som har lett arbetet med studien.

Studien undersökte inte orsakerna till skillnaderna, men förklaringarna skulle kunna vara skillnader mellan olika socioekonomiska grupper när det gäller: livsstilsfaktorer som exempelvis rökning, alkohol, motion och kost, omgivningsfaktorer såsom trångboddhet och kunskap om hygienfaktorer och hälsa. Liknande samband har för vissa av infektionssjukdomarna setts även i andra länder.

I Sverige har liknande studier tidigare gjorts för icke smittsamma sjukdomar, som hjärt-kärlsjukdomar och vissa former av cancer. Nu har alltså sambanden mellan infektionssjukdomar och socioekonomisk bakgrund undersökts, någonting som är möjligt tack vare Sveriges goda rapporteringssystem.

– Det här är en unik studie i och med att vi hade möjlighet att undersöka socioekonomiska skillnader för så många olika infektionssjukdomar med väldigt bra dataunderlag. Den har genererat mycket information som vi kan ta med oss i vidare studier om vilka faktorer det är som orsakar skillnaderna och hur vi bäst kan arbeta för att minska förekomsten av sjukdom, säger Anders Wallensten.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Läs mer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser