den 27 mars 2023

Halverad användning av urinvägsantibiotika hos äldre

Ett beslutsverktyg för vårdpersonal har visat sig kunna halvera användningen av urinvägsantibiotika hos äldre med bibehållen säkerhet. Det visar en internationell studie där forskare vid Göteborgs universitet medverkar.

Studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The BMJ omfattar totalt 1 041 äldre sköra personer på 38 äldreboenden i Nederländerna, Norge, Polen och Sverige. För den svenska delen med 207 deltagare svarar en grupp forskare på Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen.

Bakgrunden till studien är den överförskrivning av urinvägsantibiotika som görs till äldre personer vid misstänkt urinvägsinfektion. Inom ramen för det internationella samarbetet har forskarna därför utvecklat det som kallas en multifaktoriell utbildningsinsats med målsättningen att minska de onödiga förskrivningarna.

Utbildning och handlingsplan

Den interaktiva utbildningsinsatsen bestod av teori följt av diskussion i smågrupper kring hur man på bästa sätt tar om hand om äldre med misstänkta urinvägsinfektioner. Ett beslutsverktyg med tillhörande utbildnings- och informationsmaterial användes. Deltagande läkare, sjuksköterskor och undersköterskor tog fram en för arbetsplatsen lokalt anpassad handlingsplan som följdes upp.

Resultaten visar att insatsen ledde till en halvering av antalet behandlingar med urinvägsantibiotika, jämfört med kontrollgruppen. Antalet förskrivningar var 0,27 per person och år, mot kontrollgruppens 0,58 förskrivningar per person och år. Skillnaden var både klinisk relevant och statistiskt signifikant.

Studien visar också att säkerheten för patienterna var intakt. Det var ingen skillnad mellan grupperna avseende komplikationer, sjukhusinläggningar eller dödsfall efter urinvägsinfektioner. Studien genomfördes under perioden september 2019 till juni 2021.

Viktigt undvika onödig antibiotika

Pär-Daniel Sundvall är docent och specialistläkare i allmänmedicin. Han svarar för den svenska delen av studien tillsammans med professor Ronny Gunnarsson, doktorand Egill Snaebjörnsson Arnljots och forskningssjuksköterska Sofia Sundvall.

– På grund av det tilltagande problemet med antibiotikaresistenta bakterier är det viktigt att undvika onödiga antibiotikabehandlingar. Äldre är dessutom mer känsliga för biverkningar av antibiotika. Därför är det fantastiskt att utbildningsinsatsen lett till en halverad användning av urinvägsantibiotika hos äldre med bibehållen säkerhet, säger Pär-Daniel Sundvall.

Titel: Effect of a multifaceted antibiotic stewardship intervention to improve antibiotic prescribing for suspected urinary tract infections in frail older adults (ImpresU): pragmatic cluster randomised controlled trial in four European countries, https://doi.org/10.1136/bmj-2022-072319

Författarna är verksamma inom samhällsmedicin och folkhälsa på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och på Västra Götalandsregionens FoUUI primär och nära vård (forskning, utbildning, utveckling och innovation).

Källa: Sahlgrenska akademin  

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser