den 15 januari 2018

Framsteg för behandling av kvinnor med inflammatorisk sjukdom som vill bilda familj


Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har godkänt en indikationsändring för Cimzia (certolizumab pegol) som gör läkemedlet till den första TNF-hämmaren som kvinnor med kronisk inflammatorisk sjukdom kan använda före, under och efter graviditet.

Äntligen kan vi erbjuda ett behandlingsalternativ till kvinnor med aggressiv sjukdom under graviditetens samtliga faser och också under amning

Ansökan som inlämnades till europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, omfattade kliniska studier som var de första i sitt slag, och som visade minimal överföring av Cimzia via moderkaka eller bröstmjölk från moder till spädbarn.[i],[ii] 

Kroniska inflammatoriska sjukdomar som reumatoid artrit (RA), axial spondylartrit (SpA) och psoriasisartrit (PsA) debuterar ofta hos kvinnor i fertil ålder.[iii] Reumatoid artrit är tre gånger vanligare bland kvinnor än bland män.[iv]  

-Detta är mycket glädjande. Äntligen kan vi erbjuda ett behandlingsalternativ till kvinnor med aggressiv sjukdom under graviditetens samtliga faser och också under amning, då de flesta reumatiska sjukdomarna går in i ett skov efter förlossningen. Tidigare behandlades kvinnorna med kortison vilket innebär risk för förtidig födsel och låg födelsevikt hos barnet. Kan man erbjuda aktiv inflammationsbehandling kan riskerna för barnet också reduceras, säger Elisabeth Nordborg, docent och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

En aktiv inflammatorisk sjukdom kan få allvarliga konsekvenser vid graviditet, både för mor och barn men det finns även en ökad risk för missfall[v] samt stora besvär under tredje delen av graviditen och vid förlossningen. Det finns också en stor risk för förtidig födsel, behov av kejsarsnitt och att barnet har låg födelsevikt.[vi] 

Godkännandet av indikationsändringen i FASS texten för Cimzia är baserat på resultat från studierna CRIB och CRADLE samt samlad data på graviditetsutfall. Studierna omfattade kvinnor med RA, PsA, SpA och Crohns sjukdom. I EU är Cimizia dock inte godkänt för behandling vid Chrons sjukdom. 

Forskningen som är gjord för att uppnå dessa behandlingsmöjligheter ger viktig information till läkarna som tillsammans med patienten ska planera bästa omhändertagandet före, under och efter graviditeten. 

Om CRIB-studien1
CRIB är en farmakokinetisk studie som utvärderat den potentiella nivån av placentaöverföring av certolizumab pegol (CZP) från modern till spädbarnet via moderkakan. Studien följde sexton kvinnor (≥ 30 veckors graviditet) som redan fick CZP för godkända indikationer. 

Resultaten visade att CZP-nivåerna var under kvantifieringsgränsen i 13 av 14 blodprover som togs av spädbarn vid födelsen. Vid vecka 4 och 8 låg alla CZP-nivåerna under kvantifieringsgränsen. Ett spädbarn hade en minimal CZP-nivå på 0,042 ug/ml (spädbarn/moder-förhållande på 0,09 %). Inga antikroppar upptäcktes hos mödrar, i navelsträngar eller hos spädbarn och spädbarn till CZP-exponerade mödrar hade en säkerhetsprofil som överensstämde med den för oexponerade barn i liknande ålder. Dessa data visar på en minimal överföring av CZP från moder till spädbarn via moderkakan, vilket tyder på att fostret inte exponerats för CZP i livmodern under andra och tredje trimestern.

I CRIB visade de biverkningar som spädbarnen hade inga mönster eller grupperade händelser, vilket tyder på en särskild säkerhetssignal hos barn. Säkerhetsdata hos mödrarna var i linje med den kända säkerhetsprofilen för CZP och graviditetsprofilen för de underliggande sjukdomarna. 

Om CRADLE-studien2
De primära målen för den farmakokinetiska studien CRADLE var att bestämma koncentrationen av CZP i bröstmjölk och den genomsnittliga spädbarnsdosen, en uppskattning av hur mycket av moderns dagliga dos av CZP som upptas av spädbarnet över doseringsintervallet.  

Av 137 bröstmjölksprover från 17 mödrar visde alla proverna minimala CZP-koncentrationer eller koncentrationer som låg under nedre kvantifieringsgränsen och 56 % av proverna hade ingen mätbar nivå av CZP. En post-hoc-analys av den relativa spädbarnsdosen (relative infant dose, RID) av CZP i bröstmjölk beräknades och varierade mellan 0,04 % till 0,30 %. RID är en användbar parameter för att uppskatta läkemedelssäkerhet vid amning.2. Experter anser att RID som är mindre än 10 % sannolikt inte påverkar spädbarnets välbefinnande.

I CRADLE överensstämde biverkningarna hos spädbarn till mödrar som exponerats för CZP med dem som uppstod hos oexponerade spädbarn i liknande ålder. Biverkningar hos mödrar som exponerats för CZP överensstämde med den kända säkerhetsprofilen för CZP. 

Källa: UCB Pharma

[i] Abraham B, Mariette X, Flynn AD, et al. Lack of Placental Transfer of Certolizumab Pegol During Pregnancy: Results from CRIB, a Prospective, Postmarketing, Multicenter, Pharmacokinetic Study. Gastroenterol. 2017;S0016-5085(17)34376–7.

[ii] Clowse ME, Förger F, Hawng C, et al. Minimal to no transfer of certolizumab pegol into breast milk: results from CRADLE, a prospective, postmarketing, multicentre, pharmacokinetic study. Ann Rheum Dis. 2017;0:1–7.

[iii] Förger F. Treatment with biologics during pregnancy in patients with rheumatic diseases. Rheumatologia. 2017;55(2):57–58.

[iv] Gerosa M, Schioppo T, Meroni PL. Challenges and treatment options for rheumatoid arthritis during pregnancy. Expert Opin Pharmacother. 2016;17(11):1539–47.

[v] Brouwer J, Laven JS, Hazes JM, Dolhain RJ. Miscarriages in Female Rheumatoid Arthritis Patients: Associations With Serologic Findings, Disease Activity, and Antirheumatic Drug Treatment. Arthritis Rheumatol. 2015;67(7):1738–43.

[vi] Bharti B, Lee SJ, Linday SP, et al. Disease severity and pregnancy outcomes in women with rheumatoid arthritis: results from the Organization of Teratology Information Specialists autoimmune diseases in pregnancy project. J Rheumatol. 2015;42:1376–1382.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser