den 28 juni 2023

EU-kommissionen har godkänt Camzyos (mavakamten) för behandling av symtomatisk obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati (HCM) hos vuxna patienter.

Friskt hjärta t. v. och vid HCM blir hjärtats väggar tjockare och stelare än vanligt.

Godkännandet är baserat på två positiva fas 3-studier, EXPLORER-HCM och VALOR-HCM, och innebär att Camzyos blir den första och enda hjärtmyosinhämmaren som är godkänd inom EU som riktar in sig på den underliggande patofysiologin vid HCM.

Karin Andersson

Medicinsk chef på Bristol Myers Squibb Sverige. Foto: BMS.

HCM är en ofta ärftlig, kronisk och progressiv hjärtmuskelsjukdom där den drabbade kan uppleva symtom som andnöd, yrsel och trötthet. Sjukdomen innebär ökad risk att drabbas av förmaksflimmer, stroke, hjärtsvikt och i sällsynta fall, plötslig hjärtdöd. HCM är den vanligaste ärvda hjärtmuskelsjukdomen och drabbar uppskattningsvis 1 på 500. Mörkertalet bedöms vara stort men i Sverige lever uppskattningsvis cirka 3 000 personer med sjukdomen.

Mavakamten är den första och hittills enda hjärtmyosinhämmaren och det första läkemedlet som riktar in sig på den underliggande patofysiologin vid HCM.

“EU-godkännandet av Camzyos innebär att vi nu är ett steg närmare att patienter med symtomatisk obstruktiv HCM kan få tillgång till ett behandlingsalternativ som adresserar den underliggande patofysiologin. En ny och innovativ behandling som är ett resultat av vårt engagemang att leverera transformativa kardiovaskulära terapier till drabbade patientgrupper”, säger Karin Andersson, medicinsk chef på Bristol Myers Squibb Sverige.

EU-godkännandet av Camzyos baseras på positiva effekt- och säkerhetsdata från två fas 3-studier, EXPLORER-HCM och VALOR-HCM. Positiva resultat från de båda kliniska studierna visade att Camzyos uppfyllde såväl primära som sekundära effektmått, inklusive förbättringar i träningskapacitet och symtombörda för drabbade patienter.

Om EXPLORER-HCM

EXPLORER-HCM (NCT03470545) är en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad, parallell gruppstudie som inkluderade totalt 251 vuxna patienter med symptomatisk (NYHA-funktionsklass II eller III), obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati. Alla deltagare hade mätbar vänsterkammar-ejektionsfraktion (LVEF) ≥55 % och LVOT-gradient ≥50 mmHg (i vila eller vid provokation [Valsalva-manöver eller fysiologiskt arbetsprov]). Nittiotvå procent av patienterna stod på bakgrundsbehandling med betablockerare eller kalciumantagonister.

Det primära effektmåttet i EXPLORER-HCM var ett sammansatt funktionellt effektmått, utvärderat efter 30 veckor, och definierat som andelen patienter som uppnådde antingen förbättring av maximal syreupptagningsförmåga (pVO2) med ≥1,5 ml/kg/min plus förbättring av minst en NYHA-funktionsklass eller förbättring av pVO2 med ≥3,0 ml/kg/min utan försämring av NYHA-funktionsklass. Viktiga sekundära effektmått inkluderar påverkan på träningsgradient, LVOT-gradient, pVO2, NYHA-funktionsklass och livskvalitet skattat med Kansas City-kardiomyopati frågeformulär (KCCQ) och frågeformulär om andnöd som symtom på hypertrofisk kardiomyopati (HCMSQ) vid vecka 30.  

Om VALOR-HCM

VALOR-HCM (NCT04349072) är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, multicenter, fas 3-studie med patienter med symtomatisk, obstruktiv HCM (NYHA-funktionsklass III-IV) som uppfyller riktlinjerna för septumreduktionsterapi (SRT) och som har remitterats till att genomgå ett invasivt ingrepp. Studien inkluderade 112 patienter randomiserade på 1:1-basis till mavakamten eller placebo. Nittiofem procent av patienterna stod på bakgrundsbehandling med betablockerare, kalciumantagonister, disopyramid eller kombinationsbehandling.

Det primära effektmåttet för VALOR-HCM är en sammansättning av antalet patienter som beslutat sig för att fortsätta med SRT före eller vid vecka 16 och antalet patienter som fortsatt uppfyller riktlinjerna för SRT (LVOT-gradient på ≥50 mmHg och NYHA-funktionsklass III-IV eller funktionsklass II med synkope under ansträngning eller presynkope) vid vecka 16 i mavakamtengruppen jämfört med placebogruppen. Viktiga sekundära effektmått inkluderar påverkan på träningsgradient i LVOT, pVO2, NYHA-funktionsklass, symtombörda skattat med KCCQ och biomarkörer vid vecka 16.

Om CAMZYOS (mavakamten)

Mavakamten är den första och enda myosinhämmaren godkänd i EU och USA för behandling av vuxna med symtomatisk (New York Heart Association, NYHA, funktionsklass II-III) obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati (HCM) för att förbättra funktionsförmåga och symtom. Mavakamten är en oral, selektiv, allosterisk och reversibel myosinhämmare. Mavakamten modulerar antalet myosinhuvuden som kan gå in i kraftgenererande tillstånd, vilket minskar (eller vid HCM normaliserar) sannolikheten för kraftproducerande systolisk och kvarvarande diastolisk bildning av korsbryggor. Överdriven bildning av korsbryggor och dysreglering av myosinets superrelaxerade tillstånd är mekanistiska kännetecken för HCM, vilket kan resultera i hyperkontraktilitet, försämrad relaxation, ökad energiförbrukning och myokardiell väggstress. Mavakamten förflyttar också den totala myosinpopulationen mot ett energisparande, men rekryterbart, superrelaxerat tillstånd. Hos HCM-patienter normaliserar myosinhämning med mavakamten kontraktiliteten, minskar den dynamiska LVOT-obstruktionen och förbättrar hjärtfyllnadstrycken.

Om obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati (HCM)

Obstruktiv HCM är en kronisk progressiv sjukdom som orsakas av en förtjockning av hjärtmuskeln i vänster kammare vilket leder till överdriven hjärtsammandragning och nedsatt diastolisk fyllnad av hjärtat. Tidigt insjuknande medför generellt sämre prognos och tidig upptäckt av HCM är därför viktigt. Sjukdomen kan leda till ökad risk för förmaksflimmer, stroke, hjärtsvikt och plötslig död till följd av hjärtrytmrubbning. Sjukdomen anses vara en betydande orsak till hjärtstopp hos idrottare. Ungefär hälften av patienter som diagnosticeras med HCM har en familjehistoria av sjukdomen, känd eller icke-känd, och HCM är den vanligaste ärvda hjärtmuskelsjukdomen. Sjukdomen är också åldersberoende vilket innebär ökad risk att drabbas med stigande ålder.

Källa: Bristol Myers Squibb.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser