den 23 oktober 2017

Uppföljning av vården för neuropsykiatriska funktions­nedsättningar bristfällig


I Sverige finns sammanlagt 106 nationella kvalitets­register och registerkandidater med stöd från Sveriges Kommuner och Landsting (1). En rad olika sjukdomar och tillstånd följs upp i dessa register men stora grupper av patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) följs inte upp i kvalitetsregister. I det nya kvalitetsregistret NEUROPSYK följs alla NPF-diagnoser upp i ett och samma register, grundat på information från alla olika berörda vårdgivare och olika professioner i patientens vårdkedja. Vården av patienter med NPF är olika organiserad i olika län och samma patient kan vårdas inom många olika verksamheter samtidigt, vilket gör att det finns ett behov av en gemensam kunskapsbas.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utgörs av oftast livslånga kognitiva, kommunikativa, sociala och motoriska svårigheter som leder till funktionsnedsättningar i vardagen (2, 3) med tidig debut och en prevalens i allmän befolkning på omkring 10 procent. Paraplybegreppet ”NPF”, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, brukar omfatta diagnoserna ADHD, autismspektrumtillstånd, psykisk utvecklingsstörning, språk- och talstörningar, inlärningssvårigheter samt motoriska störningar och det är vanligt att ha flera av dessa tillstånd samtidigt (4-7). Aktuella siffror baserade på vårdregister i Stockholms län visar att 2,6 procent av ungdomarna mellan 13-17 år fått diagnosen autismspektrumtillstånd och 4,9 procent fått diagnosen ADHD (8). Prevalensen för några av de andra diagnoserna bland barn i internationella studier är: Tourettes syndrom 0,8 procent (9); stamning 2,2–5,6 procent (10), dyslexi 3-6 procent (11); dyskalkyli ca 3-6 procent (12).

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser