den 23 oktober 2017

Symposium om LDL-kolesterol, behandling och högriskgrupper


Att otillräckligt behandlade LDL-kolesterolvärden kan få allvarliga konsekvenser för patienter med hög risk för hjärtinfarkt är väldokumenterat. Den ökande användningen av högeffektiva statiner leder dock till att allt fler patienter når behandlingsmålen, men fortfarande underbehandlas fler än hälften av svenska hjärtinfarktpatienter säger doktor Margrét Leósdóttir vid kranskärlskliniken, Skånes universitetssjukhus. Hon föreläste vid ett symposium med titeln ”Efter hjärtinfarkten – LDL som behandlingsmål, hur bra är vi i Sverige?” och konstaterade att patienterna har en kvarstående hög risk och att behandlingen i många fall är otillräcklig. Nya potenta kolesterolsänkande läkemedel som kan användas som tillägg till nuvarande behandling kan komma att bli tillgängliga för svenska patienter inom ett år.

Anders G Olsson från Stockholm inledde sin exposé över lipidbehandlingens historia med att berätta att dödligheten i hjärtinfarkt har halverats i Sverige från slutet av 1980-talet fram till 2014. En framgångssaga som kan tillskrivas en kombination av förbättrade levnadsvanor och förbättrade behandlingsmetoder, både i akutskedet och för att förebygga återinsjuknande. Han koncentrerade sig därefter på kolesterolsänkande behandling där Akira Endos pionjärarbete på 1970-talet ledde till utvecklingen av de första statinläkemedlen. Statinbehandlingen fick sitt genombrott i och med att resultaten från den skandinaviska 4S-studien presenterades år 1994. Behandling med simvastatin i jämförelse med placebo (sockerpiller) visade sig, under drygt fem års uppföljning, resultera i en statistiskt säkerställd trettioprocentig minskning av dödligheten bland de simvastatinbehandlade patienterna. Proportionen biverkningar och behandlingsavbrott var lika i båda grupperna. I och med detta resultat kom statiner till stor del att ersätta äldre läkemedel med brist­fällig dokumentation, begränsad effekt och besvärliga biverkningar (resiner, fibrater och nikotinsyra). 4S-studien var den första i en lång rad av kliniska prövningar där statiner testades mot placebo eller mot varandra. Reproducerbarheten i dessa studier är slående och generellt gäller att en minskning av LDL-kolesterol med 1 mmol/l leder till en 20% reduktion av allvarliga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke och hjärtdöd. Även ytterligare LDL-sänkning genom tillägg av ezetimib, ett läkemedel som minskar absorptionen av kolesterol i tarmen, till simvastatin, har nyligen i IMPROVE-IT-studien visats ge behandlingsvinster av samma storleksordning.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser