den 23 oktober 2017

Personcentrerad vård kortade sjukhustiden för hjärtsviktpatienter


En personcentrerad vård tar nytta av patientens egna resurser och involverar både individen och anhöriga i vårdplaneringen. På Östra sjukhuset i Göteborg har metoden lyckats kortat vårdtiden för hjärtsviktpatienter från nio till sju dagar. Om metoden skriver Kerstin Ulin, Leg sjuksköterska, Med dr, Universitetslektor.

Genom ett personcentrerat synsätt, där patienter och anhöriga involveras i utskrivningsplaneringen och patienten betraktas som en partner i vårdteamet, kan vårdtiden förkortas med flera dagar. Det visar studier som forskare vid Sahlgrenska akademin genomfört vid Östra sjukhuset i Göteborg, en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
När Sverige 1992 genomförde den så kallade Ädelreformen infördes bland annat en gemensam utskrivningsrutin för när patienter flyttas mellan vårdgivare. Rutinen innehåller tre avgörande steg:
• Först görs en anmälan till kommun och primärvård att patienten är inlagd på sjukhuset,
• Därefter görs en gemensam vårdplanering och
• Till sist skickas ett meddelande när patienten är färdigvårdad och kan skrivas ut.
Flera studier visar att utskrivningsplaneringen ofta brister, vilket riskerar leda till att patienten får stanna fler dagar på sjukhus, har en ökad risk för återinläggning och får en otillräcklig hjälpinsats i hemmet.
Syftet med den aktuella studien var att beskriva och jämföra utskrivningsprocessen mellan de patienter som fick personcentrerad vård enligt Göteborgsmodellen,
gPCCs vårdmodell, och de patienter som fick vanlig vård.

Patienterna som ingick i studien sökte akutsjukvård
I studien ingick totalt 248 patienter med hjärtsvikt. Patienterna delades in i två grupper, där den ena involverades i ett personcentrerat arbetssätt (123 patienter) och den andra gruppen fick traditionell vård (125 patienter). Studien pågick mellan februari 2008 till april 2010.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser