den 23 februari 2018

Mer än var femte strokepatient får inte den bästa akutvården!


Under det kritiska första dygnet får mer än var femte patient med stroke inte tillgång till den bästa strokevården, det vill säga vård på en strokeenhet eller i vissa fall en intensivvårdsavdelning. Detta är den tydligaste kvalitets­bristen i Riksstrokes nyligen publicerade Års­rapport 2016.

Vid många sjukhus får så gott som alla patienter tillgång till särskild strokekompetens på en strokeenhet, intensivvårdsavdelning eller neurokirurgisk avdelning direkt när de blir inlagda. Det är upprörande att det fortfarande finns sjukhus där många strokepatienter först läggs på, en observations- eller intagningsavdelning eller på en vanlig vårdavdelning, för att i ett senare skede överföras till en strokeenhet. Skulle en hjärtinfarkt hanteras på samma sätt?

STROKE-Riksförbundet kan inte godta att var femte patient inte direkt får den bästa vården för sin stroke! Det innebär att mer än 5000 personer årligen, antigen inte får strokevård eller att vården blir så kraftigt försenad att rätt behandling omöjliggörs. 

Vid en stroke ska behandling sättas in snabbt. Varje minut är viktig. Desto större är chansen att bli återställd. En strokepatient ska inte vänta på en observations- eller intagningsavdelning. Alla måste få bästa strokevården på en strokeenhet.

Det saknas inte kunskap och evidens.

Mycket positiva insatser görs för att utveckla strokevården medicinskt, tekniskt och organisatoriskt. Till stöd finns Nationella riktlinjerna för strokevården i Sverige med samlad evidens och beprövad erfarenhet. I dessa betonas vikten av vård på strokeenhet. Riktlinjerna är under revidering och förbundet har förmånen att var delaktiga i detta arbete. I förslaget till nya riktlinjer för strokevården lyfter man åter igen fram vikten av direktinläggning på strokeenhet.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) bildade för ett par år sedan ett nationellt programråd med uppgift att samla erfarenheter, utveckla och sprida kunskap till landets strokevård. Det handlar bland annat om framgångsfaktorer i strokevården såsom metod och logistik. Åter lyfter man fram vikten av direktinläggning på strokenheten. 

Med utgångspunkt av detta är det mycket underligt att man fortsätter att inte ge den optimala strokevården på flera av landets sjukhus. 

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser