den 1 mars 2024

Medicinteknik – för en positiv förbättring av diabetisk perifer neuropati

Medicinteknik för egenvård i hemmet, en möjlighet för bättre livskvalitet och minskat lidande samt nedtrappning av smärtstillande läkemedel och vårdbehov vid diabetisk perifer neuropati.

Neuropatisk smärta och känselbortfall är vanliga följder vid diabetes. Det innebär att perifera nerver tagit skada, vilket ofta ger upphov till känselrubbningar i fotsulor i form av stickningar, domningar, muskelkramper, smärtor etc.

Neuropatisk smärta och känselbortfall är vanliga följder vid diabetes.

Foto: arkivbild.

Framåtskridandet av diabetisk perifer neuropati (DPN) ökar parallellt med kroppens kroniska tillstånd, dåligt reglerad sockernivå och förekomst av kardiovaskulära riskfaktorer. Ökat smärttillstånd, försämrad balans, vibrationskänsla och bristfällig förmåga att hålla kroppen i balans är några kännetecken.

Förebyggande åtgärder

Hittills har ingen specifik behandling kunnat förhindra eller vända utvecklingen av DNP. Det huvudsakliga terapeutiska målet som ordineras är god kontroll av glukosvärdena i blodet, försiktighet med alkoholintag, behandling av förhöjt blodtryck och kolesterol samt fysisk aktivitet.

Behandling av smärta

Neuropatiska smärttillstånd ställer krav på en anpassad läkemedelsbehandling, hitta rätt dosering och det preparat som är optimalt för patienten. Det handlar om ett långvarigt bruk, ibland livslångt. Ofta kan tricykliska antidepressiva eller antiepileptiska medel och topikala medel vara effektiva men med begränsad framgång och otillfredsställande resultat. Ibland med adekvat smärtlindring, men med förekomst av biverkningar såsom dåsighet, slöhet, ostadighet etc.(1) Läkemedelsinsatser som dock varken stoppar eller fördröjer en utveckling av patologisk neuropatisk förändring.

Medicintekniska behandlingsmetoder

En studie från 2020 (2) visar på nya möjligheter som kan förbättra behandlingen för patienter med diagnostiserad DPN. Syftet med studien var att undersöka och jämföra effekter av tillägg av BEMER-terapi eller Laser-terapi hos patienter med insatt läkemedel för DPN.

71 patienter diagnostiserade med DPN deltog fullt ut i studien, slumpvis indelade i 3 grupper:

- 26 patienter fick läkemedel + BEMER-terapi 20 min. två ggr/vecka i 3 mån.

- 25 patienter fick läkemedel + Laser-terapi 30 min. två ggr/vecka i 3 mån.

- 20 patienter fick enbart ordinarie läkemedel för diabetes och smärtstillande läkemedel mot DPN.

Mätresultaten uppvisar att ledningshastigheter för peroneal- och suralnerverna och dess amplituder ökat signifikant med tillägg av BEMER- eller Laser-terapi till läkemedelsbehandling, medan inga signifikanta förändringar erhölls med enbart användning av läkemedelsbehandling.

Avseende skattning av smärta visade studien på en signifikant minskning av VAS-poäng hos samtliga 3 grupper, men ingen signifikant skillnad dem emellan. TRCNSS som utöver smärta mäter förekomst av beröringskänsla, senreflexer och vibrationskänsla visade på en avsevärd förbättring med tillägg av BEMER- eller Laser-terapi till läkemedelsbehandlingen. Och nödvändiga smärtstillande doser kan på sikt komma att minskas för de patienter som exponeras för BEMER- eller Laser-terapi, pga. dessa positiva förändringar.

Vända skador av perifer neuropati

Att hitta lösningar är något som återkommande framförs inom forskningen kring DPN. I detta nuläge då ännu inget uppkommit som kan förhindra sjukdomsförloppet är det dock mycket intressant att ta fasta på, att till traditionella behandlingsinsatser tillämpa medicinteknologiska lösningar som kan vända skador av perifer neuropati.

För att kunna skydda och reparera nerver med olika skadegrader är det angeläget att använda metoder som har en verkan på mikrovaskulär dysfunktion hos nerver, eftersom detta är anledning till syrebrist och funktionsstörning hos nervceller.(3) En implementering av en icke-invasiv medicinteknisk metod för egenvård i hemmet i patientens behandlingsplan, är en möjlig åtgärd. Där t.ex. BEMER medicinskt certifierad fysikalisk vaskulär terapi (med specifikt riktad stimuli (4) som aktiverar nedsatt mikrocirkulation), är designad för behandling som individen själv kan vidta. Den är enkel att använda, där personen utan att behöva klä om eller ta bort ev. bandage tar del av behandling 8 minuter 2 ggr/dag.

Min förhoppning är att resultatet av denna studie väcker intresse för ett utökat erbjudande av egna behandlingsinsatser med tillägg av medicinteknisk användning för patienter med DPN. För att på så sätt bana väg för nya möjligheter till förbättrad livssituation och minskat lidande samt trappa ner på smärtstillande läkemedelsinsatser och vårdbehov för denna patientgrupp.

Mikaela Kluge

Referenser:

1. Wong MC, Chung JW, Wong TK. (2007) Effects of treatments for symptoms of painful diabetic neurophaty: systematic review. 2007 Jul 14; 335(7610): 87. doi:10.1136/bmj.39213.565972.AE

2. Shanb AA, Youssef EF, Al Baker WI, Al-Khamis FA, Hassan A, Jatoi NA. (2020) The efficacy of adding electromagnetic therapy or laser therapy to medications in patients with diabetic peripheral neuropathy. J Lasers Med Sci. 2020;11(1):20- 25. doi:10.15171/jlms.2020.05.

3. Stehouwer Coen D.A. (2018)American Diabetes Association.

4. Klopp R.C. (2008) Mikrozirkulation – Im Fokus der Forschung, Triesen Mediquant Verlag AB.

 


1 Kommentarer

Mia Rosenqvist

den 3 mars 2024

Tack för intressant information. Just nu använder jag inte Bemermadrassen, men ska naturligtvis göra det även fortsättningsvis. Du är duktigare än läkarna verkar det som. Allt gott! Mia


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser