den 23 oktober 2017

Hypotyreos, Subklinisk hypotyreos & Vävnadshypotyreos


En mycket stor patientgrupp efterlyser distrikts­läkare med erfarenhet av den nyare forskningen av sköldkörtelsjukdomar. Det är oftast patienter som under lång tid haft ett lågt välbefinnande och nedsatt arbetsförmåga till följd av en inte tillräckligt behandlad hypotyreos, subklinisk hypotyreos eller vävnads­hypotyreos. Alla former ger låg ämnesomsättning på cellnivå men det är endast hypotyreos och subklinisk hypotyreos som kan utläsas i blodprov. Sökning på Internetmedicin visar att hypotyreos är en av de tre vanligaste diagnossökningarna.

Hypotyreos är en dold smygande sjukdom som oftast ger diffusa och skiftande symtom från kroppens olika organ. Diagnosen ställs om TSH är förhöjt och T4 är lågt. Om det samtidigt föreligger antikroppar mot tyreoperoxidas (TPOak) eller tyreoglobulin (Tg ak) benämns tillståndet Hashimotos sjukdom, en autoimmun inflammation i sköldkörteln. Subklinisk hypotyreos föreligger om TSH är lätt förhöjt men T4 fortfarande inom referensvärdet. Vid vävnadshypotyreos är det inget direkt fel på själva sköldkörteln utan på upptaget av T4 från blodet till cellen eller på konvertering av T4 till det aktiva hormonet T3 och eller en störning på cellnivå. Exempel på vävnadshypotyreos är lågt T3 i hjärtat som orsakar försvagning av hjärtmuskelcellerna, sänkt ejektionsfraktion, arytmier och förmaksflimmer trots att de perifera hormonerna i blodet faller inom referensramarna.1
Eftersom vävnadshypotyreos inte ger förhöjt TSH eller lågt T4 finns det en risk att patienten inte får den behandling som skulle kunna bygga upp och ”förstärka” hjärtat utan patienten får i stället en behandling som reducerar symtomen av sviktande hjärta. Vävnadshypotyreos kan föreligga i alla vävnader men forskningsmässigt har det varit lättast att påvisa det i hjärtmuskelaturen.1
Vid låg ämnesomsättning oavsett defintionstyp ökar kolesteroloxideringen, hjärtmuskelns syrekonsumtion minskar, den perifera resistansen ökar, hjärtkontraktilliten minskar, det diastoliska blodtrycket stiger och det uppstår en dysfunktion i endotelet och i mitokondrierna.2 Kopplingen mellan typ 2-diabetes och sköldkörtelhormondysfunktion är välbelagd.3

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser