den 23 oktober 2017

Hjärtsviktsuppföljning i Hudiksvall


Att vilja, men inte orka. Inte orka gå mer än några meter utan att bli andfådd, inte orka träffa sina vänner eller umgås med sina barn eller barnbarn. Vardagen ser olika ut för de 250 000 personer i Sverige som är drabbade av hjärtsvikt, ett tillstånd som innebär att hjärtat inte kan pumpa ut så mycket blod som kroppen behöver. Symptomen är oftast diffusa vilket bidrar till att mörkertalet är stort. Det är vanligt att personer med hjärtsvikt drabbas av oförklarlig trötthet, andningssvårigheter, hjärtklappning, vätskesvullnader och inte orkar röra sig som förr. Hjärtsvikt är ett tillstånd med mycket dålig prognos, i snitt dör en av fem ett år efter diagnos.

Men får man rätt behandling minskar risken för att bli inlagd på sjukhus eller för tidig död. I dag underbehandlas tusentals personer som lider av kronisk hjärtsvikt. Socialstyrelsens mål är att minst 65 procent av patienterna ska få basbehandling vid hjärtsvikt, men bara tre av landets landsting når målen. I Gävleborg är det 62 procent som får behandlingen.
Det finns ännu inte någon behandling som fungerar effektivt för alla med hjärtsvikt. Därför är behovet av forskning om nya metoder och skräddarsydda behandlingar stort. De behandlingar som används i dag är framför allt inriktade på att avlasta hjärtat och se till så att hjärtsvikten inte försämras.
Det finns idag forskare som försöker att hitta metoder som kan stimulera hjärtats läkning efter till exempel en hjärtinfarkt och motverka ärrbildning i hjärtat som kan leda till hjärtsvikt. Då skulle vi alltså inte bara kunna avlasta hjärtat utan även hitta sätt för hjärtat att självläka.
Hjärtsvikt är slutstadiet av alla sjukdomar som påverkar hjärtat. Så behöver det inte vara. Med fler som får rätt vård och med mer forskning om nya behandlingsmetoder och sätt att förebygga hjärtsvikt kan vi vinna kampen mot en av vår tids största folksjukdomar.

Hjärtsviktsprojekt
I Hudiksvall startades i maj 2014 ett projekt av ett Hjärtsviktsteam bestående av Kardiolog, sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, vid behov även dietist och kurator.
Efter att facket gjorde en anmälan till arbetsmiljöverket på grund av hög arbetsbelastning och otillfredsställande arbetsmiljö. Arbetsmiljön var tvungen att förbättras framförallt genom att minska antalet överbeläggningar. Det var där och då som externa hjärtsviktsteamet startades som ett projekt- då patienter med hjärtsvikt är en grupp som har ett stort antal återinläggningar redan inom 30 dagar.
Socialstyrelsens mål för patienter med hjärtsvikt är att öka livskvaliteten, förlänga överlevnadstid, minska symtom och antalet återinläggningar. Socialstyrelsen menar att återinläggningsfrekvensen minskar, då följsamheten till egenvård och läkemedelsordinationer ökar hos patienter som följs upp genom en sjuksköterskeledd mottagning eller ett specialiserat team. År 2014 startades externa hjärtsviktsteamet, då det har visats att pastienter med hjärtsvikt kräver många vårdtillfällen och vårddygn på kliniken, vilket även leder till överbeläggningar. Målet med det externa hjärtsviktsteamets verksamhet är att minska återinläggningar, vårddygn, samt att öka livskvalitén och följsamhet till egenvård hos patienter med hjärtsvikt.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser