den 23 oktober 2017

Har äldre någon nytta av kolesterol­sänkande behandling med statiner?


Den som följer amerikanska medicinska sajter, både relaterade till specifika tidskrifter och sådana som mer nyhetsmässigt rapporterar från tidskrifter, eller anlitar någon fackman för personliga synpunkter, finner att diskussionen om kolesterolsänkning alltid är livlig. Mycket rör biverkningar. Muskelbiverkningar t.ex. föder återkommande många och långa diskussionsinlägg. I huvudsak förekommer två typer av inlägg. Dels de som hävdar att kontrollerade studier och meta-analyser inte ger belägg för att det skulle vara ett signifikant problem, dels de som själva beskriver de tydligaste symptom som kan tänkas, ofta verifierade med återkommande utsättningsförsök och återinsättning av en statin.

Nyligen gjordes en efterundersökning av studien ALLHAT-LLT, en substudie av ALLHAT, som var en hypertonistudie som jämförde klorthalidon, lisinopril och amlodipin (1). I substudien gavs öppet men randomiserat ”vanlig terapi” (d.v.s. dietföreskrifter m.m.) och pravastatin till c:a 5100 patienter vardera, med medelålder på 66 år, från 55 och uppåt. Man fann ingen signifikant effekt på total död eller koronar hjärtsjukdom mellan grupperna.
I den nya substudien (2) ville man se särskilt på åldersgrupperna 65-74 år och 75 år och över. I den första åldersgruppen var total mortalitet 15,5 procent med pravastatin och 14,2 procent utan (hasardkvot 1,08, p = 0,55). I gruppen 75 år och över var motsvarande siffror 24,5 resp. 18,5 procent (hasardkvot 1,34, p = 0,07); således en trend till högre mortalitet med statin i denna grupp.
I en meta-analys från 2016 (3) av patienter över 75 år i studierna PROSPER, JUPITER OCH HOPE-3 befanns statinbehandling ha en modest effekt på koronar hjärtsjukdom, men ingen signifikant effekt på total dödlighet.
En australisk studie, STAREE, med jämförelse av atorvastatin och placebo hos patienter över 70 år pågår. Ett definitivt resultat kan förväntas år 2020. Eftersom muskulära biverkningar kan förväntas förekomma mer hos äldre, och risk har även yppats för störningar i kognitiva funktioner, tycker G Curfman i en Editorial i JAMA (4), att man bör vara restriktiv med statiner i denna åldersgrupp.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser