den 23 april 2018

Evolution, infektioner och kolesterol – Vad är det vi inte förstår?


När nu ny evidens från behandlingsstudier kan visa värdet av en sänkning av LDL kolesterol för att förebygga kardiovaskulär sjukdom så bör vi samtidigt erkänna att det finns vissa fenomen inom den kardiovaskulära epidemiologin med lipidanknytning som vi inte riktigt begriper. Varför får t.ex. inte alla individer med familjär hyperkolesterolemi, funna vid befolknings­undersökningar, kardiovaskulär sjukdom och tidig död? Kan det vara så att ökade kolesterolnivåer skyddar mot infektioner i tidig barndom, fr.a. i gastrointestinalkanalen? Genom att applicera evolutionsmedicinska förklaringsmodeller och hypotesen om antagonistisk pleiotropi så kan nya svar ges på dessa frågor, och testbara hypoteser uppställas. Samtidigt kanske en del gamla meningsmotsättningar inom lipidfältet rent av kan komma att upplösas?

Efter många års debatt om LDL kolesterol och dess betydelse för kardiovaskulär sjukdom förefaller vi nu ha fått övertygande bevis om det kausala sambandet mellan LDL kolesterol och den reversibla risken för kardiovaskulär sjukdom. Såväl genetiska argument1 som resultat av riktade interventionsstudier med de nya PCSK-9 hämmarna i GLAGOV2, FOURIER3, ODYSSEY4 ger evidens för detta antagande, vilket kommer att i ökad utsträckning påverka internationella guidelines5 och svenska behandlings rekommendationer. Trots detta bör vi besinna oss och erkänna att det finns vissa med LDL kolesterol förknippade fenomen som vi inte riktigt förstår, ifall vi lämnar patientperspektivet och ser till befolkningar. Jag vill här ge några synpunkter samt föreslå testbara hypoteser som kan tjäna vidare forskning inom området.

Läs hela artikeln >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser