den 20 september 2023

En varm sommar gav fler dödsfall i malaria året efter

Malariasjukdomens orsak ansågs förr i tiden bero på de lukter som steg upp från stillastående vatten. (därav namnet male aria = dålig luft) . Foto: Goran Vignjević.

Klimatets effekter på människors hälsa blir allt viktigare att studera när klimatförändringarna accelererar. En ny avhandling från Göteborgs universitet visar med hjälp av kyrkböcker och historiska väderdata i Norden att risken att dö i malaria ökade om föregående sommar varit varm.

Tzu-Tung Chen

Doktorand.

De växande effekterna av klimatförändringar på människors hälsa utgör ett akut globalt hot under detta århundrade. Ökningen av vissa typer av extrema väderhändelser påverkar inte bara individer, utan sätter också press på ekosystem som är nära kopplade till vår hälsa.

– I ett allt varmare klimat riskerar insektsburna sjukdomar att komma tillbaka till områden där de tidigare varit utrotade. Fram till i början av 1900-talet förekom malaria i de nordiska länderna och vi kan dra lärdomar från de historiska utbrotten av malaria för att förbättra motståndskraften i framtiden, säger Tzu-Tung Chen, doktorand vid Göteborgs universitet som tittat på sambandet mellan väderförhållanden och dödsfall i malaria i Norden i förindustriell tid.

Klimatet påverkar dödligheten

Fynden avslöjar en tydlig påverkan av klimatet på både malariaspridningen och dödligheten i Danmark, Sverige och Finland. Malariautbrott kunde kopplas ihop med varma somrar föregående år, medan en högre dödlighet av alla orsaker följde om våren blev kall. Nederbörden spelade mindre roll i sammanhanget.

– Den högre dödligheten efter en kall vår kan bero på att människorna fick en sämre motståndskraft på grund av matbrist när skördar slog fel. Den varma sommaren föregående år gjorde att fler myggor med malariasmitta hann kläckas, som sedan övervintrade inomhus innan de började sticka människorna nästa år, säger Tzu-Tung Chen.

Kyrkböcker källan

Sambandet mellan dödsfall i malaria och väderförhållanden fick Tzu-Tung Chen fram genom att använda data om dödsorsak från kyrkböcker som hölls i varje socken tillsammans med väderdata för den studerade perioden 1749–1859. Sambandet var tydligt, även om en del andra faktorer som till exempel trångboddhet sannolikt också bidrog till variationerna i dessa komplexa samband.

– Men åtminstone 20 procent av variationen i dödsfall i malaria kan förklaras av klimatet. Det var ganska vanligt att dö i malaria under den här tiden, man bedömer att cirka 1–2 procent av alla dödsfall orsakades av det myggspridna viruset, som ofta benämndes ”frossa” i kyrkböckerna, säger Tzu-Tung Chen.

Flera perspektiv

Effekterna av ett varmare klimat i Norden på insektsburna sjukdomar har flera perspektiv. Dels blir det en större yta i Norden som smittan kan etablera sig i, dels blir säsongen då insekterna kan sprida smittan längre och slutligen kan flera sjukdomar etablera sig.

– Vi ser redan att denguefeber, zikavirus och West Nile-virus tar sig längre norrut i Europa när tigermyggorna som bär dessa sjukdomar etablerar sig.  

Länk till avhandlingen: Climate-associated human health effects Lessons from historical malaria and mortality records in the pre-industrial Nordic countries

Källa: Göteborgs universitet.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser