den 23 oktober 2017

Dans som skydd mot psykisk ohälsa


Fysisk aktivitet används för att förebygga och behandla depression och ångest. Dans har visat sig vara en lockande och effektiv aktivitet hos unga flickor med psykisk ohälsa. Även hos vuxna med ångest och depression kan man se en minskning av depressiva symptom efter en termin med dans.

Psykisk ohälsa – definitioner
Psykisk ohälsa är ett begrepp som inte har någon enkel enhetlig definition. Man kan avse självskattade psykiska symtom som nedstämdhet, sömnstörningar, oro, ångest och lättare smärttillstånd, men även sjukskrivningsorsaker relaterade till stress, depression, ångest och även svårare psykiatriska diagnoser.
Psykisk hälsa har en vidare betydelse än enbart frånvaron av ohälsa., att uppleva sin tillvaro som meningsfull, att kunna hantera sina resurser väl och ha förmåga att hantera livets normala motgångar.1

Psykisk ohälsa – hur är läget? 
Depression tenderar öka globalt sett och beräknas år 2030 att vara en av de tillstånd som orsakar störst sjukdomsbörda. I WHOs beräkningar så är depression som reducerar flest friska levnadsår i regioner med höga eller medelhöga inkomster.2
Bland ungdomar har förekomsten av psykisk ohälsa ökat alarmerande de senaste decennierna.3, 4 Flickor är särskilt drabbade, i Sverige ses en fördubbling sedan 80-talet. Symtom på psykisk ohälsa som återkommande huvudvärk, magvärk och nedstämdhet är förknippat med ökad känsla av utanförskap, problem att klara av skolan och självmordsförsök.5
Flickor jämfört med pojkar konsumerar mer smärtlindrande medicin6 och upplever oftare känslor av skuld och misslyckande.7 En del av förklaringen anses är att flickor i stor utsträckning upplever stark press och höga krav både inifrån sig själva8 och från skolan.9 Förutom lidandet i sig, så ökar risken för psykisk sjukdom senare i livet.10

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago