den 23 oktober 2017

Avancerat kosttillskott kan minska ohälsosam oxidativ stress


Ny pilotstudie visar att ett avancerat kosttillskott som innehåller samverkande antioxidanter snabbt leder till en betydande minskning av skadlig oxidativ stress

Oxidativ stress är ett väletablerat medicinskt begrepp 1,2,3,4,5, som innebär en obalans mellan av i kroppen bildade fria syreradikaler (plus andra oxidativa kemiskt reaktiva former av syre, s.k. ROS) och vävnadernas antioxidativa försvar, som utgörs av ett flertal samverkande antioxidantenzymer och vissa andra endogena ämnen samt med näringsintaget en mångfald likaså samverkande närings- och växtämnen.
Exempel på indirekta nödvändiga antioxidanter utgörs av zink, koppar, mangan och selen, som bl.a. krävs som strukturella komponenter i de oundgängliga antioxidantenzymen superoxiddismutas (SOD) och glutationperoxidas (GSHpx).
Långvarigt förhöjd oxidativ stress, som kan analyseras med olika analysmetoder6, utgör ett biokemiskt slitage som bl.a. kan accelerera det biologiska åldrandet och på längre sikt bidra till utvecklingen av ett brett spektrum av åldersrelaterade degenerativa sjukdomar, bl.a. hjärt-kärlsjukdom 3.
Flera ofta citerade studier har inte visat några förebyggande effekter mot sjukdom efter supplementering med antioxidanter. Metodologiska svagheter som genomsyrar dessa studier är att man endast ensidigt supplementerat med höga intag av någon eller några enstaka antioxidanter samt analytiskt inte kartlagt vad försökspersonerna haft för antioxidantstatus och oxidativ stress7,8,9. En mer eller mindre klassisk banbrytande djurstudie vid Harvarduniversitetet visade faktiskt redan (1993) att enstaka tillförda centrala antioxidanter hade ingen eller svagt sjukdomsskyddande effekter vid kemiskt inducerad tumörsjukdom. När man gav alla antioxidanter samtidigt och i en fjärdedel av dosen, så erhöll man emellertid en starkt ”sjukdomsbromsande” effekt med påtagligt mindre tumörbörda10. Detta utgör ett viktigt exempel som är i linje med den biokemi som är väl kartlagd, d.v.s. att det krävs en mångfald av olika direkta och indirekta samverkande antioxidanter för att kunna få ett välfungerande skyddande antioxidativt försvar som kan förhindra eller eliminera förhöjd oxidativ stress.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser