den 23 oktober 2017

Allmänläkares hälsa är viktig


Läkares hälsa och motivation har avgörande betydelse för framtidens sjukvård, både vad gäller kvalitet, utveckling, ekonomi och patientnöjdhet. Forskningsprojektet Health and Organisation among Physicians in Psychiatry, Geratrics and Outpatient Care har startats på uppmaning av höga landstingschefer för att belysa organisations- och arbetsmiljöfaktorer som kan tänkas påverka läkares hälsa och motivation. I Sverige råder idag brist allmänläkare och ett särskilt fokus i projektet är att förstå vilka faktorer som leder till en god karriärutveckling och att läkare vill stanna kvar och utvecklas i yrket.

Hög kvalitet i vård och medicinsk utveckling förutsätter att läkare har god hälsa och motivation att utvecklas och stanna kvar i sina yrken. Att attrahera och behålla läkare är en reell utmaning inom flera delar av sjukvården. Flera aspekter kan bidra till läkarbrist – tex att för få personer specialiserar sig till allmänläkare(1), att vissa tjänster har för få eller inga sökande till tjänster(2), eller att organisationen drabbas av hög personalomsättning. Historiskt sett har läkaryrket varit ett mycket attraktivt yrke med hög status där en investering i yrket oftast inneburit ett helt liv inom medicinen. Forskning visar att yrket under senare år har minskat i attraktion för studenter och att fler utbildade också funderar på att lämna medicinen. Inom öppenvården är läkarbrist på grund av vakanser ett betydande problem för vårdkvalitet och en väl fungerande sjukvård. I Sverige saknas 30 % heltidsarbetande specialistutbildade allmänläkare(1). Detta är inte enbart ett svenskt fenomen. Så har tex i Storbritannien 25 % av läkarna under specialistutbildning valt allmän medicin fastän 50% av de verksamma läkarna idag är allmänläkare, dvs en nyrekrytering till hälften. Rekryteringsbehovet av specialister i allmänmedicin är stort, men många skräms bort då arbetet som allmänspecialist ses som alltför stressigt, ensamt och med för lite tid avsatt för patienten.
Läkare har länge uppvisat bättre hälsa än befolkningen i allmänhet, men senare års forskning har visat på en negativ utveckling. Förutom att ohälsa är negativt för den enskilde och kan bidra till en önskan att lämna yrket finns direkta samband med vårdkvalitet. Läkare som är psykologiskt stressade är mer benägna att begå medicinska misstag, visar lägre empati, är mer missnöjda med yrket och har oftare tankar om att sluta eller gå i pension. Samtliga dessa faktorer bidrar till minskad patienttillfredsställelse.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser