den 8 mars 2023

Övervikt hos barn har ökat under pandemin

Övervikt och fetma – obesitas - bland fyraåringar ökade under covid-19-pandemin. Det visar en ny studie från Uppsala universitet som omfattar över 200 000 barn i Sverige. Antalet barn med obesitas ökade med drygt 30 procent, och det är stora regionala skillnader. Studien publiceras i tidskriften Acta Paediatrica.

Paulina Nowicka

Professor. Foto: Mikael Wallerstedt.

Charlotte Nylander

Barnhälsovårdsläkare. Foto: Privat.

- Trots att Sverige var ett av de länder som inte stängde ner under pandemin är uppgången uppseendeväckande, säger Paulina Nowicka, professor i kostvetenskap, vid institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet och en av forskarna bakom studien.

I den nya, omfattande studien ingår hälsovårdsdata från drygt 200 000 barn i Sverige. Datan kommer från det rutinmässiga fyraårsbesöket som görs på barnavårdscentraler och som erbjuds alla familjer.  

Siffrorna i studien kommer från åren 2018 och 2020. Det finns sen tidigare internationella studier med liknande resultat, med det här är även internationellt sett den största sammanställningen.

Utgångsläget i studien är år 2018. Då hade 11,4 procent av barnen av övervikt eller obesitas. Två år senare, 2020 som var första året med coronapandemin, var siffran 13,3 procent. Det motsvarar en ökning på närmare 17 procent. Det är den sjukliga fetman, obesitas, som ökat mest. Det var 30 procent fler barn som fick sjukdomen obesitas, år 2020 jämfört med två år tidigare.

- Det var överraskande för oss att den största ökningen sågs för sjukdomen obesitas. Det tyder på att de som haft det tufft innan pandemin fick det ännu värre under 2020, säger Charlotte Nylander, barnhälsovårdsöverläkare Region Sörmland och en av studiens författare. Det är väl känt att övervikt och i synnerhet obesitas orsakar många hälsoproblem för de barn och unga som drabbas. Man vet också att problemen följer med in i vuxen ålder och för med sig omfattande negativa effekter på hälsan även då.

- Därför är det viktigt att etablera goda levnadsvanor tidigt i livet och att följa hälsovanor och tillväxt över tid. Det behövs hälsofrämjande och förebyggande insatser på många nivåer i samhället för att undvika att barn får sjukdomen obesitas, säger Charlotte Nylander.

Studien visade också på tydliga regionala skillnader i förekomst av övervikt och obesitas. En signifikant ökning sågs i de flesta regioner men förekomsten varierar stort över landet. Fortsatta studier behövs för att kunna följa utvecklingen under längre tid.

Studien: Peer-review/Observational study/People

Miregård J, Nowicka P, Nylander C. National data showed an increased prevalence of overweight and obesity among four-year-old Swedish children during the first year of COVID-19. Acta Paediatr. 2023;00:1–6. https://doi.org/10.1111/apa.16707

Källa: Uppsala universitet


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser