den 14 januari 2022

Nya data från EMPATHY-studien med ensovibep - en möjlig antiviral terapi mot covid-19

Den randomiserade EMPATHY del A-studien visade att data från covid-19-patienter som fick en intravenös dos av ensovibep, en DARPin antiviral terapeutisk kandidat, signifikant uppfyllde det primära effektmåttet för minskning av viral belastning under åtta dagar jämfört med placebo (1). Ensovibep visar en potent in vitro aktivitet mot virusvarianter av särskild betydelse (VOC,Variants of Concern) som hittills identifierats, inklusive omikron. Ensovibep är ett multispecifikt DARPin (Designed Ankyrin Repeat Protein), designat för att blockera de receptorbindande domänerna av SARS-CoV-2 spikeprotein. Bindningen försvårar för så kallade escape-mutants.

Novartis och Molecular Partners meddelade nyligen att del A av den kliniska prövningen EMPATHY (2) som har jämfört en intravenös dos av ensovibep, en DARPin antiviral terapeutisk kandidat, kontra placebo för att behandla covid-19, uppfyllde det primära effektmåttet för minskning av viral belastning under åtta dagar. De två sekundära effektmåtten visade kliniskt betydelsefulla fördelar jämfört med placebo – sammansatt effektmått för sjukhusvistelse och/eller akutbesök eller dödsfall och tid till ihållande klinisk återhämtning. De två sekundära effektmåtten visade kliniskt betydelsefulla fördelar jämfört med placebo2 – sammansatt effektmått för sjukhusvistelse och/eller akutbesök eller dödsfall och tid till ihållande klinisk återhämtning.(3) Den globala kliniska prövningen EMPATHY, som genomförs av Novartis tillsammans med Molecular Partners, är en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie på ambulerande (icke-sjukhusinlagda) vuxna patienter med covid-19.  EMPATHY (2), del A, registrerade 407 patienter med rekrytering i USA, Sydafrika, Indien, Nederländerna och Ungern. Tre doser utforskades: 75 mg, 225 mg och 600 mg.

Resultat från studien visade att det primära effektmåttet uppfylldes med en statistiskt signifikant minskning av den virala belastningen under åtta dagar, jämfört med placebo, för alla tre doseringsarmarna. Det sekundära sammansatta effektmåttet för sjukhusinläggning och/eller akutbesök relaterade till covid-19 eller död visade en minskning av risken för händelser i ensovibepgrupperna jämfört med placebo.

Behandlingsarmarna var balanserade när det gäller demografiska, baslinje- och sjukdomsegenskaper.  Placeboarmen med 99 patienter hade totalt sex händelser (händelsefrekvens på 6,0 %), fem patienter lades in på sjukhus, varav två dog på grund av försämring av covid-19 och en patient hade ett akutbesök. Hos de 301 patienter som behandlades med ensovibep förekom fyra händelser, sjukhusinläggningar inträffade hos två patienter och två behövde besöka akuten (händelsefrekvens på 1,3%). Inga dödsfall inträffade hos någon av patienterna som behandlades med ensovibep. Alla doser tolererades väl och inga oväntade säkerhetsproblem identifierades för någon av doserna.(3) Den lägsta dosen på 75 mg är den planerade dosen för vidare utveckling. Uppgifterna kommer nu att genomgå ytterligare granskning så att Novartis och Molecular Partners kan fastställa lämpliga nästa steg för programmet.

Vi är glada över att resultaten från EMPATHY-studien visar en positiv terapeutisk effekt av ensovibep, som därmed har potential att bli ett nytt behandlingsalternativ för att bekämpa den snabbt utvecklande SARS-CoV-2-pandemin. Eftersom covid-19 fortsätter att belasta hälso- och sjukvårdssystem över hela världen, kommer en rad behandlingar att behövas. Vi är stolta över att fortsätta vårt samarbete med Molecular Partners kring denna möjliga behandling för covid-19 och hoppas att ensovibep kan bli ett behandlingsalternativ inom kort, säger Vas Narasimhan, vd för Novartis.  

Allt eftersom SARS-CoV-2-viruset utvecklas behövs en strategi som innehåller flera lösningar för att bekämpa pandemin och det kommer att finnas ett behov av antivirala behandlingar för att komplettera de globala vaccinationsinsatserna. Trots tillgången på vaccin fortsätter sjukdomen att spridas, antingen genom ovaccinerade populationer, hos patienter med nedsatt immunförsvar och komorbiditeter eller genom nya varianter och genombrottsinfektioner kommer sannolikt att fortsätta. En nyligen genomförd in vitro-analys visade också att ensovibep upprätthåller fullständig neutralisering av pseudovirus som innehåller mutationer som är identiska med omikron-varianten.

Källa: Novartis

Med tanke på den akuta nödsituationen för folkhälsan och den snabba spridningen av omikron-varianten över hela världen, är Novartis och Molecular Partners i nära samarbete med myndigheter för att söka utvärdering och godkännande av ensovibep så snart som möjligt.

EMPATTHY-studien

The primary endpoint was the time-weighted change from baseline (measured at Day 3, Day 5, and Day 8) in log10 SARS-CoV-2 viral load in nasopharyngeal swabs through Day 8. A significant dose-response effect over placebo was established. The null hypothesis of flat dose-response was rejected.  The dose-response shape with highest test statistic was the Emax (ED50=40) shape (P<0.001), followed by Emax (ED50=8) (P<0.001) and Emax (ED50=180) (P<0.001). 2 National Library of Medicine (U.S.). (2021, maj – ). A Dose Finding, Efficacy and Safety Study of Ensovibep (MP0420) in Ambulatory Adult Patients With Symptomatic COVID-19 (EMPATHY). Identifier NCT04828161 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04828161?term=ensovibep&draw=2&rank=2 3 Data on file, Molecular Partners, 2021 4 Rothenberger, S. et al. Ensovibep, a novel trispecific DARPin candidate that protects against SARS-CoV-2 variants. bioRxiv (preprint). 2021. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.02.03.429164v3

Om ensovibep

Ensovibep är en DARPin-terapeutisk kandidat, designad specifikt för att inaktivera SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19. DARPins (Designed Ankyrin Repeat Proteins) är mono- eller multispecifika proteinbaserade terapier. Ensovibep designades för att inkludera tre individuella DARPin-domäner. Med dessa domäner konstruerade till en enda molekyl kan ensovibep blockera den receptorbindande domänen (RBD) av spikeproteinet SARS-CoV-2 genom en kooperativ bindning. Flera egenskaper hos DARPin-läkemedel gör dem lämpliga för covid-19-behandling, inklusive multispecifik bindning, snabb verkningsmekanism och skalbar produktion. Om EMPATHY (2) Efter kliniska fas 1-data för ensovibep initierades den globala EMPATHY-studien av Novartis, med Molecular Partners, i maj 2021. EMPATHY är en fas 2- och 3-studie som tittar på säkerheten och effekten av ensovibep hos symtomatiska covid-19-patienter i ambulatorisk (icke-inlagd) miljö. Ensovibep administreras via en intravenös engångsdos. Den kliniska prövningen EMPATHY planerar att registrera 2 100 patienter. 407 patienter randomiserades till fyra armar av del A av studien för att identifiera en dos med optimal säkerhet och effekt. Den kliniska effekten och säkerheten för denna dos jämfört med placebo kommer att utvärderas ytterligare i del B. Fas 3-komponenten i EMPATHY-studienkommer att inkludera ytterligare 1 700 patienter globalt. Den kliniska prövningen EMPATHY inkluderade både vaccinerade och ovaccinerade vuxna patienter som har upplevt minst två milda/måttliga symtom på covid-19 inom sju dagar efter debut och som hade ett positivt snabbt antigentest på doseringsdagen, bekräftat av ett PCR-test vid baslinjen. Covid-19-symtomen inkluderar feber, hosta, ont i halsen, låg energi, trötthet, huvudvärk, muskel- eller kroppsvärk, frossa och/eller andnöd.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser