den 24 mars 2021

Drunkning vanligare än man tidigare trott

Svenska Livräddningssällskapets statistik om drunkningshändelser har tidigare baserat sig på medierapportering om personer som omkommit i olyckor, cirka 100 fall årligen. Nu visar en stor registerstudie från Karolinska Institutet att det i själva verket är drygt 400 personer som är med om drunkning i Sverige årligen, varav cirka hälften omkommer. Studien, som även visar vilka som har störst chanser att överleva, har publicerats i tidskriften Resuscitation.

Forskare vid Hjärtstoppscentrum vid Karolinska Institutet har i samverkan med Svenska Livräddningssällskapet genomfört en stor registerstudie för att kartlägga samtliga drunkningshändelser i Sverige över 15 års tid, mellan 2003–2017. Forskarna har utgått ifrån den internationella definitionen av drunkning, att inandas vatten.

Bättre bild av omfattningen

– Det här är vad vi vet den första studien i Sverige i sitt slag och en av de största registerstudierna i världen som beskrivit faktorer som bidrar till överlevnad i samband med drunkning. Det ger oss en bättre bild av omfattningen av detta samhällsproblem och vilka grupper som drabbas – information som är viktig för att kunna förebygga drunkning, säger Andreas Claesson, docent vid hjärtstoppscentrum på institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet.

   Studien visar att drunkningshändelser är betydligt vanligare än tidigare statistik visat. Totalt rapporterades det in 6609 fall av drunkning i Sverige till Socialstyrelsens dödsorsaksregister och patientregister under tidsperioden, i medeltal 440 personer varje år. Det är mer än fyra gånger fler än vad som tidigare rapporterats.

Äldre män dör i större utsträckning

Medianåldern för drunkningshändelser var 49 år och 67 procent var män. Totalt sett var det ungefär lika många överlevare som dödsfall, men i åldersgruppen 0-17 år återfanns det åtta överlevare för varje dödsfall. Överlevnaden var som högst bland flickor 0-17 år (94 procent) och som lägst bland män över 66 år (29 procent).

Det som kännetecknade överlevarna var att de var yngre (median 30 år) än de som omkom (median 60 år), att de oftare var kvinnor och att drunkningen varit ett olycksfall.

– Det finns sannolikt stora skillnader i beteenden mellan olika åldersgrupper och mellan män och kvinnor. Även platsen och orsakerna bakom drunkningshändelsen verkar skilja sig åt markant, säger Andreas Claesson.

Ökning av drunkning bland barn

Antalet fall av drunkning som helhet i alla åldersgrupper minskade något över 15-årsperioden men i en grupp, barn 0-4 år, sågs en ökning från 7.4 till 8.1 per 100 000 individer.

– Vi vet väldigt lite om orsakerna till detta oroväckande fynd, men bristande tillsyn kan vara en möjlig förklaring, säger Andreas Claesson.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansierade delar av studien. Det finns inga rapporterade intressekonflikter.

Källa: Karolinska Institutet

Publikation

Incidence and characteristics of drowning in Sweden during a 15-year period”. Claesson A, Krig A, Jonsson M, Ringh M, Svensson L, Forsberg S, Nord A, Nordberg P, Olausson M, Jacobsson A, Nilsson L, Hollenberg J. Resuscitation, online 4 februari 2021, doi: 10.1016/j.resuscitation.2021.01.028.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser