den 29 mars 2023

Barnastma ökar risken för sämre utveckling av lungfunktionen


Ungefär 160 000 barn och ungdomar i Sverige beräknas ha astma. Barn som lever med astma kan få tung andning, bli trötta vid ansträngning och få andnöd. Ny forskning från Karolinska institutet med stöd från Hjärt-Lungfonden visar nu att barnastma ökar risken för sämre utveckling av lungfunktionen under barn- och ungdomsåren.

Kristina Sparreljung

Generalsekreterare Hjärt-Lungfonden Foto: Leonard Gren.

 

- Det är viktigt att lungorna utvecklas optimalt under barn- och ungdomsåren eftersom det påverkar hälsan under resten av livet. Den här forskningen visar att det finns ett behov av förebyggande insatser som kan motverka sämre utveckling av lungfunktion hos barn, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

I normala fall ökar vår lungfunktion från födseln och når sin topp i 20-25-årsåldern. För mellan fyra och tolv procent av befolkningen utvecklas dock inte lungorna normalt och når aldrig sin optimala nivå, vilket är förknippat med tidig debut av sjukdom i luftvägarna, hjärt-kärlsjukdom samt för tidig död.

Tidigare studier har visat att utvecklingen av lungorna, på gruppnivå, vanligen följer vissa mönster och att de flesta följer sin ”lungfunktionskurva” från barn till vuxen ålder. Har man låg lungfunktion i skolåldern så har man det sannolikt även i vuxen ålder, och på motsvarande sätt om man har bra lungfunktion.

Nu har forskare vid Karolinska Institutet visat att man på individnivå kan variera och gå från låg till normal eller hög lungfunktion (så kallad catch-up), eller från en normal eller hög nivå till låg lungfunktion (så kallad growth failure).

I den aktuella studien, som omfattar 3 089 barn ur BAMSE-kohorten som föddes i Stockholm mellan 1994 och 1996 och som har följts upp när de var 8, 16 och 24 år, har forskarna funnit att barnastma utgjorde en riskfaktor för growth failure och minskade chansen för catch-up.

- Vi kunde se att barnastma, som innebär en inflammation i luftvägarna vanligen kopplat till luftvägsinfektioner, var associerad med permanent låg lungfunktion och minskad chans för catch-up, säger Erik Melén, professor vid Karolinska Institutet.

Vidare såg forskarna att för tidig födsel, tidiga luftvägsinfektioner, och födoämnesallergi, utgjorde riskfaktorer för growth failure. Ju fler riskfaktorer, desto större var risken.

Men av de barn som hade låg lungfunktion i skolåldern uppnådde en av sju normal lungfunktion i vuxen ålder, och chansen ökade om föräldrarna inte rökte under graviditeten eller första levnadsåren och om barnet inte haft allvarliga luftvägsinfektioner tidigt i livet.

- De här fynden ger ändå gott hopp om att barn med låg lungfunktion av någon orsak ändå kan utvecklas helt normalt i sina lungor om förutsättningarna är de rätta. Men då måste vi fokusera på lunghälsa från början och minska barns exponering för t.ex. tobaksrök och luftföroreningar, säger Erik Melén.  

Fakta om studien
Namn och länk: Plasticity of Individual Lung Function States from Childhood to Adulthood
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 15 februari 2023

Källa: Hjärt-Lungfonden  


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser