den 19 december 2017

Venclyxto i kombination med rituximab visade att patienter med R/R KLL fick signifikant förlängd progressionsfri överlevnad (PFS)


Under årets ASH-kongress presenterade AbbVie för första gången resultaten från MURANO, en internationell, multicenter, öppen, randomiserad fas III-studie av Venclyxto (venetoklax) i kombination med rituximab jämfört med bendamustin i kombination med rituximab för patienter som fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL).

Resultaten från kombinationsstudien utgör nästa viktiga utvecklingssteg i möjliga behandlingar för patienter med R/R KLL

För första gången presenteras nu resultaten från fas III-studien MURANO som ett av sex så kallade ”Late Breaking Abstracts” under den internationella hematologikongressen ASH (American Society of Hematology Annual Meeting and Expositions) i Atlanta, USA. Förlängd progressionsfri överlevnad (PFS) var vid 24 månaders uppföljning av kombinationsbehandling med Venclyxto och rituximab 84,9 procent jämfört med 36,3 procent för patienter som fått kombinationen bendamustin och rituximab

I Sverige deltog patienter från Lund och Uppsala i studien

Resultaten som bedömts av studieprövare visade att patienter med R/R KLL fick signifikant förlängd progressionsfri överlevnad (PFS) med Venclyxto i kombination med rituximab jämfört med bendamustin i kombination med rituximab.1 Måttet PFS bedömt efter 24 månaders uppföljning var 84,9 procent jämfört med 36,3 procent (detaljerade resultat i tabell längre ner). Studiedata bedömdes även av en oberoende expertkommitté som kom fram till likvärdiga resultat.1 Dessutom sågs en likvärdig förbättring av PFS i alla subgrupper av patienter som bedömdes i studien, även bland patienter med 17p deletion.

Vid tidpunkten för interimsanalysen överensstämde förekomsten av biverkningar i studien med den kända biverkningsprofilen för läkemedlen.1

 Resultaten från kombinationsstudien utgör nästa viktiga utvecklingssteg i möjliga behandlingar för patienter med R/R KLL, en indikation där vi fått ”Breakthrough Therapy Designation”, säger Michael Severino, MD och global forskningschef på AbbVie.

 Den här analysen av MURANO-studien visade en signifikant förbättring av PFS med Venclyxto och rituximab jämfört med bendamustin och rituximab, och med likvärdiga resultat i alla bedömda subgrupper av patienter, säger John Seymour, MD, verksam vid Peter MacCallum Cancer Centre & Royal Melbourne Hospital i Australien och huvudprövare i studien. 

 Baserat på effekt och säkerhetsdata från studien har kombinationen Venclyxto och rituximab potential att erbjuda en ny cytostatikafri behandling för patienter med R/R KLL. Vi fortsätter att utvärdera effekten och säkerheten hos studiepatienterna för att få ytterligare data och information, säger han.

 

Om MURANO-studien
Studien omfattade totalt 389 patienter med R/R KLL som fått en till tre tidigare behandlingar. MURANO är en internationell, multicenter, öppen, randomiserad fas III-studie designad att utvärdera effekten och säkerheten av Venclyxto i kombination med rituximab (194 patienter, medianålder 64,5 år) jämfört med bendamustin i kombination med rituximab (195 patienter, medianålder 66 år).1

För patienter som randomiserats till Venclyxto i kombination med rituximab höjdes dosen av Venclyxto gradvis från 20 till 400 mg dagligen under 4-5 veckor för att minska risken för tumörlyssyndrom (TLS).1 Med start behandlingsvecka 6 gavs rituximab intravenöst en gång i månaden (28-dagarscykler, 375 mg/m2 första dosen, sen 500 mg/m2).1 Patienter fortsatte med Venclyxto 400 mg dagligen i maximalt två år eller tills sjukdomen progredierade, vilket som skedde först.1 För patienter som randomiserats till bendamustin i kombination med rituximab gavs bendamustin (70 mg/m2 IV) dag 1 och 2 i början av sex 28-dagarscykler i kombination med rituximab utifrån samma dosschema.1

Primärt effektmått i studien var prövarbedömd PFS, vilket bedömdes enligt standardiserade riktlinjer från International Workshop on Chronic Lylmpocytic Leukemia (IwCLL).3 Sekundära effektmått omfattade bland annat PFS bedömt av en oberoende expertkommitté, samt PFS hos patienter med 17p deletion.

Ytterligare sekundära effektmått var: best overall response (definierat som komplett respons [CR], komplett respons med icke-komplett återhämtning I benmärg [CRi], nodulär partiell respons [nPR], eller partiell respons [PR]), overall survival (OS), event-free survival, duration of response, tid till nästa KLL-behandling, samt andel (procent) patienter som uppnådde minimal residual disease (MRD)-negativitet.

Biverkningarna i studien överensstämde med den kända biverkningsprofilen för Venclyxto respektive rituximab. Grad 3-4 neutropeni var högre bland patienter som randomiserats till behandling med Venclyxto och rituximab.1 Bland patienter som fick Venclyxto och rituximab fanns 6 fall (3,1 procent) av tumörlyssyndrom (TLS) av grad ≥3, i armen bendamustin och rituximab fanns 2 fall (1,1 procent).1 Richter transformation kunde konstateras hos 6 (Venclyxto-armen) respektive 5 patienter (Bendamustin-armen), och biverkningar med dödlig utgång rapporterades för 10 patienter (5,2 procent) jämfört med 11 patienter (5,9 procent).1

Om Venclyxto
Venclyxto (venetoklax) är den första selektiva hämmaren av det antiapoptotiska proteinet BCL-2.2,4 Detta protein förhindrar naturlig celldöd, apoptos, hos de celler som uttrycker proteinet, bland annat cancerceller t ex KLL-celler.2,4Genom att blockera detta protein dör cancercellerna och antalet minskar. Det bromsar också försämringen av sjukdomen.2,4 Läkemedlet är godkänt i EU för behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) hos vuxna patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en B-cellsreceptorhämmare. Venclyxto är även godkänt för behandling av KLL hos vuxna patienter utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både en B-cellsreceptorhämmare och kemoimmunterapi.2,4

Venclyxto är en tablettbehandling. Då behandlingen startas ges 20 mg en gång dagligen i 7 dagar. Dosen ska ökas gradvis under en period på 5 veckor, upp till den rekommenderade dagliga dosen på 400 mg en gång per dag. Behandlingen ska pågå fram till sjukdomsprogression eller till dess att patienten inte längre tolerar den. 
Vissa personer kan under behandling utveckla onormala nivåer av vissa kroppssalter (såsom kalium och urinsyra) i blodet på grund av att cancercellerna bryts ner så snabbt. Detta kan leda till förändringar i njurfunktion, onormala hjärtslag eller krampanfall. Detta kallas TLS (tumörlyssyndrom). Det finns risk för TLS under de första 5 veckorna av behandling med Venclyxto.2 De vanligaste biverkningarna under behandling med Venclyxto är lågt antal vita blodkroppar (neutropeni), övre luftvägsinfektion, diarré, illamående, förstoppning och att känna sig trött.2
Venclyxto har utvecklats av AbbVie i samarbete med Genentech. I November 2017 fick företagen ta emot utmärkelsen ”Bästa Farmacevtiska produkt” för Venclyxto av Prix Galien, ett av de mest prestigefyllda priserna inom läkemedelsforskning och utveckling.

Referenser:

Källa: Abbvie


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser