den 20 januari 2024

Restanmälda läkemedel fördubblades under 2023

Stapeldiagram över antal restanmälda läkemedelsförpackningar åren 2020 till 2023. För 2023 är antalet restanmälda förpackningar fördubblad jämfört med anmälda förpackningar 2022.

Antalet restanmälda läkemedel ökade med över 100 procent under 2023 jämfört med året innan. Det visar Läkemedelsverkets årssammanställning för 2023. Det rådande världsläget, höga energipriser i kombination med en hög inflation, svag kronkurs och stigande räntor är fortsatta utmaningar, även för läkemedelsförsörjningen.

Under 2023 har 3260 förpackningar restanmälts från företag till Läkemedelsverket. Andelen läkemedelsförpackningar med en pågående restsituation är 7 procent, vilket innebär att 1092 förpackningar av totalt 15 545 marknadsförda förpackningar har en pågående restsituation. Vid majoriteten av dessa restsituationer har det funnits alternativa läkemedel tillgängliga, eller så har tiden för restanmälan varit kort. Av restanmälningarna gällde drygt 97 procent läkemedel till människa och 3 procent veterinära läkemedel.

– Med tanke på den fortsatta oron i omvärlden tyder inte mycket på att antalet restanmälningar kommer att minska under 2024. Restsituationerna skapar många problem, oro och extra arbete för såväl patienter som apotek och vårdpersonal. Samtidigt är det värt att notera att andelen restanmälda läkemedel av totalt antal tillgängliga läkemedel är relativt liten. Och i de allra flesta fall finns det tydliga alternativ till de restanmälda produkterna, säger Maria Wanrud, chef på Läkemedelsverket.

Högsta siffran sedan pandemins början

Antalet restanmälda förpackningar ligger generellt högre än under tidigare år och ökade kraftigt under juni månad 2023. Ökningen i juni sammanfaller i tid med den nya möjligheten att ta ut sanktionsavgifter från företag som restanmäler läkemedel sent. Läkemedelsverkets statistik för 2023 visar att drygt 40 procent av alla restanmälningar sker antingen samma dag eller efter att en restsituation har uppstått.

– En andel av de läkemedel som restanmäldes under slutet av juni i år avslutades av företagen kort därefter. Det tyder på att det förekom anmälningar där restsituation sedan inte uppstod. Det är tydligt att framförhållningen förbättrats jämfört med föregående år och förbättringen sammanfaller med att den nya lagstiftningen om sanktionsavgifter träde i kraft avslutar Maria Wanrud.

En restsituation uppstår när ett företag under en period inte kan leverera läkemedel i den volym och omfattning som behövs för att möta efterfrågan på nationell nivå.

Läkemedelsverkets arbete för bättre tillgång på läkemedel

Läkemedelsverket arbetar hela tiden för att förbättra tillgången på läkemedel. För att motverka att restsituationer uppstår och för att mildra konsekvenserna samverkar Läkemedelsverket regelbundet med aktörer inom läkemedelsförsörjningen, till exempel med representanter från apotek och hälso- och sjukvård. Vid behov kontaktar också myndigheten olika läkemedelsföretag. Det kan till exempel handla om att diskutera säkerhet i prognoser eller för att föra dialog kring möjlighet att möta en ökad efterfrågan.

Läkemedelsverket varken tillverkar, köper in eller lagerhåller läkemedel men ansvarar bland annat för att ta emot information om restanmälda läkemedel, sammanställa uppgifterna och publicera dem. Sammanställningen över restanmälda läkemedel uppdateras varje dygn och publiceras på Läkemedelverkets webbplats. Innehållet publiceras också som öppna data och är fritt att använda i andra system.

Källa: Läkemedelsverket.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser