den 1 september 2021

Positiv utvärdering i test av läkemedelsrobot

Dospåsar är idag det säkraste sättet att medicinera. Med hjälp av en digital läkemedelsrobot förbättras patientsäkerheten ytterligare eftersom risken att användaren får i sig fel läkemedel eller missar en dos näst intill elimineras.

Felmedicinering är ett stort problem för både patienter och sjukvården i Sverige. I takt med att antalet äldre blir fler stiger också risken för att det blir fler felmedicineringar. I ett pilotprojekt inför lanseringen av en konsumentversion av läkemedelsroboten Dosell har produkten testats och använts i tjugo svenska hem för enklare och säkrare läkemedeldosering. Utvärderingen visar positiva resultat och iZafe Group planerar nu att i september lansera roboten till allmänheten.

Enligt SCB:s befolkningsprognos från 2016 beräknas medellivslängden i Sverige år 2060 öka till 89 år för kvinnor och 86 för män. Samtidigt som befolkningens medellivslängd stiger, ökar också antalet patienter och mängden receptbelagda läkemedel som förskrivs. Drygt 70 procent (6,7 miljoner) av Sveriges befolkning tog ut minst ett läkemedel på recept under 2018. När fler medicineras ökar även risken för felhantering och felintag av läkemedel vilket kan få ödesdigra konsekvenser för individen. Felmedicinering är därmed ett stort problem för både individen och sjukvården i Sverige.

I linje med vision E-hälsa 2025 är en prioriterad ambition från samhället och vårdpersonal att öka takten av vårdens digitalisering. För att effektivisera vården behöver Sverige göra medicineringen enklare för patienter, anhöriga och vårdgivare.

Läkemedelsroboten Dosell Konsument är en innovativ lösning som matar ut rätt medicin förpackat i dospåsar, i rätt dos och i rätt tid. Den påminner även när det är dags att ta medicinen. Det innebär en säker läkemedelshantering för individen i hemmet. Dessutom slipper anhöriga oroa sig om deras anhöriga tar sin medicin eller inte. Genom att automatisera processen blir det både säkrare och tryggare för alla inblandade, säger Anders Segerström, vd för iZafe Group.

Av hundratals intresserade har 20 individer valts ut till ett pilotprojekt som nu fått möjlighet att testa roboten innan lansering. Den preliminära utvärderingen visar på positiva resultat.

Intresset för att testa Dosell Konsument har varit stort. Framför allt pekar de som testat roboten på att den är enkel och lätt att förstå, vilket är viktigt eftersom den ska kunna användas även av den som helt saknar förkunskaper. Det här stärker oss inför den kommande lanseringen till allmänheten, fortsätter Anders.

Genom att digitalisera delar av vården får användare leva ett självständigt liv hemma längre med tryggheten av att veta att det finns anhöriga och vårdpersonal som kan ingripa om något går fel. Lanseringen sker i ett första steg på den svenska och italienska marknaden.

Vi samarbetar redan med en ledande italiensk vårdaktör och vårdkonceptet Sempli Farma och därför är det naturligt att erbjuda Dosell Konsument även på den italienska marknaden. Systemet med dospåsar finns inte i Italien ännu. Italienare tar mer än fem mediciner per dag och vi ser därför ett behov att automatisera läkemedelshanteringen. Vi vill inspirera italienare att påbörja deras digitaliseringsresa i vården så att fler får en tryggare och friare medicinering i hemmet vilket bidrar till lägre vårdkostnader, förklarar Anders.

Läkemedelsroboten kan ge stora besparingar för samhället. Den minskar svinn och kostnader för läkemedel som inte används genom att patienten får exakt den mängd som ska konsumeras.

Varje reducerad hemtjänsttimme ger en besparing om cirka 470 kronor (enligt Sveriges Kommuner & Landsting, SKL, KPP-databasen 2016). Varje sjukhusinläggning som undviks innebär en besparing om 55 330 kronor (enligt Sveriges Kommuner & Landsting SKL, KPP-databasen 2015).

Det blir möjligt för fler patienter att bo kvar längre i sitt eget hem, vilket ger positiva effekter för tillgången på äldreboenden.

Den förbättrar vårdkvaliteten och ger en ökad säkerhet för både patienter och personal. Den ökar tryggheten för anhöriga.

Enligt Socialstyrelsen blir varje år ungefär 35 000 individer så sjuka av sina läkemedel att de behöver uppsöka sjukhusvård. Av dessa går cirka 60 procent av sjukhusinläggningarna att förebygga. Det kan få förödande konsekvenser att missa en dos, ta fel piller eller kombinera läkemedel felaktigt. För att skapa förutsättningar för en säkrare, friare och mer självständig medicinering i hemmet inleder iZafe Group ett samarbete med Apoteket för försäljning av läkemedelsroboten Dosell Konsument till deras kunder.

Källa: iZafe Group AB


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser