den 18 november 2017

Nya riktlinjer inger förhoppningar om en bättre strokevård men blottar samtidigt stora utmaningar!


STROKE-Riksförbundet har lämnat in sitt remissyttrande på Riktlinjerna för strokevård och pekar både på de förbättringar som de nya riktlinjerna innebär, men samtidigt lyfter man de stora utmaningar som strokevården står inför.

Riktlinjerna påvisar att det finns betydande skillnader mellan olika sjukhus och mellan olika landsting och regioner när det gäller tidsfördröjningen såväl från insjuknande till ankomst till sjukhus, som inne på sjukhus

Positivt är att rehabiliteringen har fått en framskjuten roll säger Ove Puisto.

– Ett värdigt liv efter stroke är STROKE-Riksförbundets högst prioriterade fråga, vilket gör det särskilt positivt att efter vårt enträgna arbete för rehabilitering får rehabiliteringen en framskjuten roll i förslaget till riktlinjer, säger Ove Puisto förbundsordförande för STROKE-Riksförbundet.

Riktlinjerna pekar på betydande skillnader!

Riktlinjerna påvisar att det finns betydande skillnader mellan olika sjukhus och mellan olika landsting och regioner när det gäller tidsfördröjningen såväl från insjuknande till ankomst till sjukhus, som inne på sjukhus.

– Alla har rätt till den bästa strokevården. Varje fördröjd minut medför större risker för bestående funktionsnedsättningar och i värsta fall död. Fler måste få möjlighet att behandlas med trombolys eller trombektomi, fortsätter Ove Puisto.

Oro över finansiering och kompetensförsörjning

– Vi ser fram emot att förslagen i riktlinjerna kommer att genomföras, men då kommer det krävas mer resurser till svensk strokevård. Den ojämlika fördelningen mellan kommun, landsting och stat är ett problem som kan sätta käppar i hjulet. Dessutom kommer det krävas utbildning av befintlig vårdpersonal men även ökad satsning på att utbilda viktiga nyckelgrupper inom svensk strokevård, avslutar Ove Puisto.

Källa: Stroke-Riksförbundet.

STROKE-Riksförbundet är en ideell intresseorganisation som bildades 1983. Vi arbetar för att sprida kunskap om stroke, dess riskfaktorer, symtom och konsekvenser. Detta gör vi bland annat genom informationsskrifter, böcker, filmer, föreläsningar för de som har fått stroke, anhöriga, vårdpersonal, politiker, beslutsfattare med flera.

Vi arbetar också för att de som fått stroke ska få en god vård och rehabilitering och kunna leva ett värdigt liv efter stroke samt att anhöriga ska få ett gott stöd.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser