den 20 februari 2018

Nya fynd om sjukdomsrisker efter tidig hjärtkirurgi

Varje år får 200-250 barn i Sveriges thymus borttagen vid kirurgi till följd av medfött hjärtfel. Foto: CanStock, arkiv.

Infektioner och autoimmuna sjukdomar är vanligare hos personer som genomgått hjärtkirurgi som barn och samtidigt fått thymus bortopererad, vilket ofta sker för att komma åt hjärtat. Det framgår av en studie publicerad i The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Sköldkörtelsjukdom är vanligare än i båda kontrollgrupperna, diabetes typ 1 är vanligare än i gruppen hjärtopererade med thymus i behåll, och reumatiska sjukdomar och glutenintolerans är vanligare än hos icke opererade.

– Dels bör man vara uppmärksam på de ökade riskerna hos patienterna, och dels behöver man om möjligt undvika att ta bort thymus, säger Olov Ekwall, professor i pediatrisk immunologi vid Sahlgrenska akademin, och överläkare vid universitetssjukhuset.

Thymus, även kallad brässen, sitter högt upp i bröstkorgen och är en körtel med viktiga funktioner för utvecklingen av immunsystemet. I den aktuella studien har forskarna identifierat individer i Sverige som under perioden 1997-2009 fick thymus bortopererad före fem års ålder i samband med operation av medfödda hjärtfel.  

De 5 664 personer som identifierades jämfördes med två kontrollgrupper. Den ena kontrollgruppen bestod av 2 276 personer som också hjärtopererats som barn men fått behålla thymus. I den andra gruppen ingick cirka 56 000 köns- och åldersmatchade personer som inte hjärtopererats.

Många infektioner

Det som satt tydligast spår i sjukvårdsregistren är att de som saknar thymus har en överrepresentation av autoimmuna sjukdomar, då immunsystemet angriper den egna vävnaden; diabetes typ 1, sköldkörtelsjukdom, reumatisk sjukdom och glutenintolerans.

Sköldkörtelsjukdom är vanligare än i båda kontrollgrupperna, diabetes typ 1 är vanligare än i gruppen hjärtopererade med thymus i behåll, och reumatiska sjukdomar och glutenintolerans är vanligare än hos icke opererade.

Studien påvisar även ökad förekomst av tumörsjukdomar jämfört med icke opererade, men där är riskerna fortsatt mycket små.

På området infektioner är fallen desto fler. Både virus- och bakterieinfektioner är vanligare hos personer utan thymus än i båda kontrollgrupperna. I relation till icke opererade är även svampinfektioner vanligare. Många infektioner kan dessutom gå under radarn.

– Här har vi sannolikt en underrapportering eftersom registren har dålig eller ingen täckning i primärvården. Patienterna har inte bara behövt vård utan till och med sjukhusbaserad vård, som inneliggande eller i öppenvård på sjukhus, konstaterar Olov Ekwall.

Ändrade operationsmetoder

Varje år får 200-250 barn i Sveriges thymus borttagen vid kirurgi till följd av medfött hjärtfel. Olov Ekwall betonar vikten av vaksamhet över gruppen, där bara ett fåtal ännu passerat 40 års ålder, samt att det finns ett behov av att utveckla operationsmetoder där thymus sparas.

– I en del fall kan man dela thymus på mitten eller hålla den åt sidan under operationen. I andra fall är man tvungen att ta bort thymus, men man kan då undvika att ta bort hela körteln.

Källa: Salgrenska akademin

Titel: Long term clinical effects of early thymectomy: associations with autoimmune diseases, cancer, infections and atopic diseases; http://www.jacionline.org/article/S0091-6749(18)30228-8/abstract 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser