den 24 maj 2024

Minskad exponering för UV-strålning från solen är avgörande för att minska antalet hudcancerfall

Foto: Canstock, arkiv.

Regeringen har beslutat att ge Strålsäkerhetsmyndigheten ett flerårigt uppdrag om förstärkt arbete med hudcancerprevention. Antalet fall av hudcancer har ökat under lång tid och fortsätter att öka. Information till allmänheten om riskerna med exponering för UV-strålning och ett riskmedvetet solningsbeteende behöver därför fortsätta för att det i förlängningen ska resultera i färre fall av hudcancer.

– Utan attitydförändringar kommer förekomsten av hudcancer att fortsätta öka i Sverige. Vi ger nu ett flerårigt uppdrag till Strålsäkerhetsmyndigheten för att öka medvetenheten om riskerna med exponering för UV-strålning från solen och i solarier, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

– Cancer väntas att inom en snar framtid bli den vanligaste dödsorsaken i Sverige, vilket kräver ett brett arbete för att förebygga cancer. Uppdraget till Strålsäkerhetsmyndigheten för att minska antalet hudcancerfall är en viktig del i regeringens satsningar inom cancer, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

I Strålsäkerhetsmyndighetens arbete med hudcancerprevention genomförs informationskampanjer för att påverka solbeteende. Trots att hudcancerfallen fortfarande ökar varje år, så har man kunnat se en minskning av ökningstakten under de senaste åren.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska förebygga hudcancer och i det arbetet ska myndigheten särskilt vidta åtgärder som riktas mot målgrupper som de bedömer har särskilda behov. I uppdraget ingår att samordna statliga aktörers förebyggande arbete mot hudcancer och de ska genomföra uppdraget i samverkan med Regionala cancercentrum.

Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige, och antalet hudcancerfall ökar snabbt. Orsaken till detta bedöms vara ökad exponering för UV-strålning från solen och solarier.

Myndigheten ska senast den 31 mars varje år delredovisa uppdraget och det ska slutredovisas senast den 31 mars 2027.

Källa: Regeringskansliet.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser