den 30 januari 2024

Matisse Pharmaceuticals uppfyller primära mål i studien med M6229 hos kritiskt sjuka sepsispatienter

Matisse Pharmaceuticals B.V., ett företag i det kliniska skedet som utvecklar ett läkemedel för behandling av sepsis, tillkännagav idag topplinjeresultat från HistoSeps-studien som utvärderar säkerheten, tolerabiliteten och farmakokinetiken för intravenöst (IV) administrerad M6229 hos kritiskt sjuka sepsispatienter.

Kees Groen

Chief Development Officer.

Enligt WHO är sepsis den vanligaste dödsorsaken. För närvarande finns det ingen effektiv behandling mot sepsis. Matisses plattformsteknologi är baserad på upptäckten att hos de flesta patienter som lider av sepsis frigörs proteiner som kallas histoner av det medfödda immunsystemet och apoptotiska och/eller nekrotiska celler till blodomloppet, där de är giftiga för andra celler.

På grund av denna självförstärkande kaskad kan människor dö av organsvikt inom en eller två dagar. Prekliniska resultat har visat att genom att neutralisera de toxiska histonerna med Matisses produkt M6229, hämmas den negativa kaskaden genom neutralisering av katjoniska histoner av höggradigt anjoniskt M6229.

I denna första kliniska studie på människa, utförd på intensivvårdsavdelningen (ICU) vid Amsterdam University Medical Center, fick totalt 10 kritiskt sjuka patienter i ICU-miljö en sextimmars IV-infusion av M6229. Denna studie uppfyllde sina primära mål och visade gynnsam säkerhet och tolerabilitet samt nära dosproportionell farmakokinetik för IV administrerad M6229 hos kritiskt sjuka patienter med sepsis.

Preliminär semi-kvantitativ plasmahiston H3 (H3) analys utförd av University of Maastricht, visade en farmakodynamisk effekt av M6229 genom att bedöma plasmanivåer av extracellulära histoner i studiepatienterna, före och vid olika tidpunkter efter M6229 administrering.

En minskning av SOFA-poängen (Sequential Organ Failure Assessment) hittades för 70 % av patienterna efter de tre dagarna efter infusionsdagen. Ytterligare kvantitativa analyser av plasmahistonerna H3 och H2b pågår.

Baserat på tillgängliga data dras slutsatsen att behandlingsinfusionen med M6229 bör påbörjas så snart som möjligt efter att patienter har diagnostiserats med sepsis för att vara mest effektiv.

Matisse Pharmaceuticals förbereder sig för en klinisk fas IIb-studie där kritiskt sjuka sepsispatienter kommer att få en IV-infusion som bör pågå fram till utskrivning från ICU, eller organstödsfri i 24 timmar, eller allvarliga biverkningar, eller den maximala tillåtna varaktigheten av infusionen uppnås.

Den nyligen avslutade finansieringsomgången gör det möjligt för Matisse att effektivt fortsätta sina förberedelser för den storskaliga fas IIb-studien på sepsispatienter. Under loppet av 2024 siktar Matisse på att avsluta en ytterligare finansieringsrunda som bör täcka det fullständiga utförandet av den kliniska prövningen i fas IIb, produktionsskalan upp till kommersiell nivå och att gå vidare med ett antal FoU-projekt, vilket också ytterligare stärker organisation.

"Vi är mycket nöjda med resultaten som bekräftar starka framsteg i utvecklingen av vår ledande substans M6229, som den första effektiva behandlingen för sepsis. De aktuella data ger oss stark vägledning i utformningen av en framgångsrik fas 2b-studie, som vi förväntar oss att drivs i USA och Europa", enligt Kees Groen, Chief Development Officer på Matisse Pharmaceuticals.

OM M6229

Matisse påstår sig ha identifierat en elegant lösning för att behandla sepsis genom att använda sin blyförening M6229 för att neutralisera giftiga cirkulationshistoner. Matisses plattformsteknologi är baserad på upptäckten att hos de flesta patienter som lider av sepsis frigörs proteiner som kallas histoner av det medfödda immunsystemet och apoptotiska och/eller nekrotiska celler till blodomloppet, där de är giftiga för andra celler.

På grund av denna självförstärkande kaskad kan människor dö av organsvikt inom en eller två dagar. Prekliniska resultat har visat att genom att neutralisera de toxiska histonerna med Matisses produkt M6229, hämmas den negativa kaskaden genom neutralisering av katjoniska histoner av höggradigt anjoniskt M6229. För närvarande finns det ingen effektiv behandling mot sepsis. Enligt WHO är sepsis den vanligaste dödsorsaken. Av de 49 miljoner patienter globalt som lider av sepsis varje år dör mer än 20 %. Enligt en studie av Buchman et al., publicerad i Journal of Critical Care Medicine, är sepsis den vanligaste orsaken till dödsfall på sjukhus, och kostar över 62 miljarder dollar årligen bara i USA.

Matisse Pharmaceuticals BV grundades 2014 i Geleen, Nederländerna. Matisse riktar sig mot livshotande inflammation genom att neutralisera cytotoxiska komponenter i det inflammatoriska systemet. Dess huvudsakliga utvecklingsprogram är utvecklingen av ett läkemedel för att bekämpa sepsis och septisk chock.

Denna studie har finansierats av det nederländska ekonomiministeriet genom PPP-bidraget som gjorts tillgängligt av Top Sector Life Sciences & Health för att stimulera offentlig-privata partnerskap.

Källa: Matisse Pharmaceuticals BV.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser