den 1 februari 2024

Hur kan arbetsplatsen stödja vid svåra livshändelser?

Malin Eneslätt, forskare i omvårdnad, Tiziana Sardiello, forskare i arbetsvetenskap och Anna Jansson, forskare i arbetsvetenskap, samtliga vid Luleå tekniska universitet. Foto: Luleå tekniska universitet.

Arbetsplatser behöver utveckla sin kunskap och förmåga att stötta anställda som drabbas av svår sjukdom, dödsfall eller sorg. Luleå tekniska universitet ska nu tillsammans med internationella projektpartner i ett större EU-projekt, i samarbete med arbetsplatser, utforska hur arbetsgivare och kollegor kan stödja anställda som drabbas av en svår livshändelse.

Arbetsgivare som jobbar nytänkande och proaktivt för att främja medkänsla och stöd på arbetsplatsen ökar också sin förmåga att attrahera och behålla sin personal. Det är en förmåga som är central inte minst i relation till den pågående gröna omställningen i norra Sverige med de stora behoven av att rekrytera arbetskraft, säger Tiziana Sardiello, forskare i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet och projektledare för den svenska delen av EU-projektet.

Vi tillbringar en stor del av vår vakna tid på jobbet. När vi drabbas av allvarlig sjukdom, behöver vårda en nära anhörig eller upplever sorg i samband med dödsfall är stöd från arbetsplatsen avgörande. Stöd från arbetsgivare, chef och kollegor kan göra stor skillnad för en persons välbefinnande och återhämtningsförmåga. Saknas stöd ökar risken för att situationen försvåras vilket i sin tur kan leda till ökad frånvaro och minskad produktivitet.

Med utgångspunkt i detta kommer forskare i arbetsvetenskap och hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet tillsammans med tre arbetsplatser i norra Sverige att utveckla och utvärdera strategier som kan fungera för arbetsplatser generellt, för att främja stöd och medkänsla på jobbet vid svåra livshändelser.

Forskningsprojektet "Developing Compassionate Workplaces in Europe for the digital and green work environment to protect employees’ mental and physical health and wellbeing”, EU-CoWork, pågår till december 2028. Det är en internationell studie som genomförs parallellt i Belgien, Grekland, Storbritannien, Sverige och Österrike. Projektet har en total budget på drygt 50 miljoner kronor och finansieras av Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation med bidragsnummer 101137223. Den svenska delen av projektet som leds av Luleå tekniska universitet har en finansiering på 8 miljoner kronor.

Sammanhang där människor stödjer varandra i samband med allvarlig sjukdom, dödsfall och sorg kallas Compassionate Communities, och här spelar arbetsplats och kollegor en viktig roll. Internationell forskning visar hur personer i sorg upplever en stödjande miljö i vardagen som minst lika viktig som professionella former av stöd.

– Genom att utveckla möjligheter för socialt stöd och medkänsla på arbetsplatsen skapar vi förutsättningar för bättre hälsa och välbefinnande, säger Tiziana Sardiello.

I den svenska forskningsdelen i EU-projektet medverkar även Anna Jansson, forskare i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, Malin Eneslätt, forskare i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet och Carol Tishelman, professor i innovativ vård och omsorg vid Karolinska Institutet.

Källa: Luleå tekniska universitet.  


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser