den 5 november 2018

Högkostnadsskydd för Fampyra (MS)

MS är en kronisk neurologisk sjukdom som ger upphov till inflammationer som angriper det centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg). Sjukdomen är nästan dubbelt så vanlig hos kvinnor som hos män och insjuknandet sker oftast i åldern 20–40 år. Foto: Tord Amré

TLV har beslutat att Fampyra (fampridin) ska ingå i högkostnadsskyddet för behandling av vuxna patienter med multipel skleros (MS) med nedsatt gångförmåga på EDSS 4-7 (Expanded Disability Status Scale).

–Det är mycket glädjande att fampridin nu ingår i högkostnadsskyddet så att patienter slipper att betala för läkemedlet ur egen ficka, säger Mats Ekelund, Nordiskt ansvarig för hälsoekonomi på Biogen.

TLV skriver i sitt beslut att MS är en sjukdom där svårighetsgraden måste anses vara hög. Vidare bedömer myndigheten att kostnaden för fampridin är rimlig i förhållanden till den nytta som läkemedlet ger.

Biogen har lämnat in en hälsoekonomisk analys till TLV där fampridin som tillägg till bästa understödjande behandling (BSC) jämförs med enbart BSC. I analysen används huvudsakligen data från den kliniska fas III-studien ENHANCE[1].

 TLV:s beslut innebär att fampridin ingår i högkostnadsskyddet från den 26 oktober 2018. Hela beslutet finns att läsa på www.tlv.se.

Om Fampyra (fampridin)

Fampridin är kontraindicerat för patienter med överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Fampridin ska inte användas av patienter med tidigare kramper i anamnesen eller som för närvarande har kramper samt patienter med lindrig, måttlig eller svår njurfunktionsnedsättning. Samtidig användning av fampridin och läkemedel som hämmar den organiska katjontransportören 2 (OCT 2) till exempel cimetidin ska inte ske.

Identifierade biverkningar är mestadels neurologiska och omfattar kramper, sömnlöshet, ångest, balansrubbning, yrsel, parestesi, tremor, huvudvärk och asteni. Detta stämmer överens med verkningsmekanismen för fampridin. Urinvägsinfektion var den biverkning som rapporterades i högst incidens i placebokontrollerade studier på patienter med multipel skleros som givits fampridin i den rekommenderade dosen (hos cirka 12 % av patienterna).

För mer information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och förpackningar se www.fass.se

Källa: Biogen

Fakta om MS 

MS är en kronisk neurologisk sjukdom som ger upphov till inflammationer som angriper det centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg). Sjukdomen är nästan dubbelt så vanlig hos kvinnor som hos män och insjuknandet sker oftast i åldern 20–40 år. I Sverige har omkring 18 000 personer MS och varje år får drygt 1 000 personer diagnosen. I tidiga stadier går sjukdomen oftast i skov, perioder med förvärrade MS-symtom som sedan försvinner helt eller delvis. Senare under sjukdomsprocessen tilltar dock permanenta kroppsliga och kognitiva funktionsnedsättningar.

 

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser