den 26 januari 2024

Genetiska mutationer kan förutsäga bröstcancer som inte upptäcks vid screening

Foto: Canstock, arkiv.

En studie genomförd av forskare vid Karolinska Institutet har lett till en upptäckt inom diagnostik och behandling av bröstcancer som kan förändra både screeningprogram och kliniska metoder. Studien som publiceras i JAMA Oncology, visar vilken påverkan sällsynta genetiska varianter har på intervallcancer (en typ av bröstcancer som upptäcks mellan rutinmässiga screeningtillfällen) och ger nya insikter om skräddarsydda screeningstrategier.

Juan Rodriguez

Forskare. Foto: Gunilla Sonnebring.

Kamila Czene

Professor. Foto: Privat.

Intervallcancer har länge inneburit en stor utmaning för vården då cancertypen är aggressiv och medför sämre prognos för patienten jämfört med bröstcancer som upptäcks vid screening. Olika genetiska varianters roll vid dessa typer av bröstcancer har hittills varit i stort sett outforskade.

Studien, som omfattade 4121 bröstcancerpatienter och 5631 kontroller, undersökte noggrant varianter av 34 utvalda gener som är kopplade till ökad risk för bröstcancer. Det primära fokuset var att utröna hur olika varianter av dessa gener särskiljer intervallcancer från screeningupptäckta cancertyper med hänsyn till mammografisk brösttäthet.

Studien ledde till två budskap till den kliniska vården. För det första fann forskarna att mutationer av de fem kända bröstcancergenerna (ATMBRCA1BRCA2CHEK2 och PALB2) bidrog särskilt mycket till diagnosen av intervallcancer, särskilt för varianterna BRCA1/2 och PALB2. Kvinnor med bröstcancer inom familjen kombinerat med genetiska varianter i någon av dessa fem gener, hade fyra gånger högre risk att utveckla intervallcancer jämfört med screeningupptäckt bröstcancer. 

– Detta visar på att ytterligare storskaliga sekvenseringsinsatser behövs för att helt klarlägga det genetiska bidraget till att kvinnor blir diagnostiserade med intervallcancer eller screeningupptäckt bröstcancer, säger försteförfattare Juan Rodriguez, postdoktoral forskare vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik. 

För det andra hade patienter som fick diagnosen intervallcancer och var bärare av en skadlig variant i någon av dessa fem gener en signifikant sämre överlevnad jämfört med kvinnor som inte bar dessa varianter.

Detta är enligt forskarna den första studien som undersöker de genetiska skillnaderna mellan screeningupptäckt och intervallcancer med hjälp av de fem viktigaste generna bakom bröstcancer. Resultaten tyder på att screeningsupptäckt bröstcancer och intervallcancer verkligen skiljer sig åt både vad gäller underliggande genetik och biologi. Detta ger värdefull information för att identifiera kvinnor som löper mycket hög risk att utveckla en aggressiv form av bröstcancer.

– Dessa resultat ger nya och viktiga insikter om de genetiska skillnaderna mellan intervallcancer och screeningupptäckt bröstcancer, säger Juan Rodriguez.

– Vårt arbete klargör bilden av vilken typ av bröstcancer som troligtvis undgår upptäckt i mammografi-screeningprogram, och våra fynd kan potentiellt tillämpas inom klinisk vård och vid framtida optimeringar av screeningsprogram med syfte att minska dödligheten i bröstcancer, fortsätter Juan Rodriguez.

– Att förbättra möjligheten att upptäcka bröstcancer i ett tidigare skede kommer att leda till bättre behandlingsresultat, en förbättrad livskvalitet för drabbade kvinnor och en minskning av den ekonomiska bördan för hälso- och sjukvårdssystemet, säger studiens sistaförfattare,  professor Kamila Czene vid samma institution.

Publikation:

Rodriguez J, Grassmann F, Xiao Q, et al. Investigation of Genetic Alterations Associated With Interval Breast Cancer. JAMA Oncol. Published online January 25, 2024. doi:10.1001/jamaoncol.2023.6287

Studien finansierades av Vetenskapsrådet, Cancerfonden och Region Stockholm. Det finns inga rapporterade intressekonflikter.

Källa: Karolinska Institutet.  


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser