den 26 juni 2024

Forskning visar att andningsträning lindrar sömnapné

Andningsträning med andningsredskapet WellO2.

En ny forskningsstudie vid Åbo universitetssjukhus visar att andningsträning kan minska symtomen vid obstruktiv sömnapné. Under tre månader fick 60 personer med mild eller måttlig sömnapné andningsträna med ett andningsredskap som kombinerar ånginandning med motståndsandning. Andningsredskapet som användes i forskningsstudien stärker halsmusklerna i de övre luftvägarna och öppnar upp luftvägarna. Resultatet av forskningsstudien visade en signifikant minskning av symtom vid sömnapné och snarkning.

Andningsredskapet Well02.

Usame Al-Rammahi

Forskare vid Åbo Universitet.

En delrapport av forskningsstudien presenterades i juni 2024 vid Nordic Lung Congress 2024 i Helsingfors (se bilaga). I studien fick 60 deltagare andningsträna två gånger dagligen under tre månader. Varje träningspass bestod av 30 in- och utandningar. Före och efter andningsträningen gjordes även sömnstudier (PSG) vid Åbo universitets sömnforskningscenter. Resultatet visade att ökad halsmuskelstyrka och varm ånga minskar symtomen både vid sömnapné och snarkningar.

- Andningsträning med andningsredskapet WellO2, som kombinerar motståndsandning med ånginandning, gav en signifikant minskning av symtomen vid sömnapné och kan användas som ett komplement till en CPAP behandling samt i vissa fall även minska CPAP:s biverkningar.

Träningen med andningsredskapet WellO2 stärkte deltagarnas muskler i de övre luftvägarna och det gör att luftvägarna hålls öppna, säger Usame Al-Rammahi, forskare vid Åbo Universitet inom lungsjukdomar och klinisk allergologi, Institutionen för klinisk medicin. Dessutom genomfördes omfattande sömnstudier (PSG) både före och efter forskningsstudien.

Deltagarna rapporterade att deras psykologiska stress minskade, mätt med en GHQ-12 livskvalitetsundersökning. Det blev en stor förbättring bland deltagarnas maximala utandningsflödet (PEF), som ofta övervakas vid olika lungsjukdomar, t ex astma.

Detta är en delrapport. Forskning pågår för närvarande. Trots avsaknaden av en kontrollgrupp är resultaten betydelsefulla. Kvalificerade frågeformulär om deltagarnas sömnkvalitet (PSG) användes och gav betydande goda resultat. 

En tidigare andningsträningsstudie på astmapatienter visade en statistisk signifikant minskning av snarkning efter en månads träning med andningsredskapet WellO2.

FAKTA
Sömnapné innebär att du får korta, upprepade andningsuppehåll när du sover. Andningsuppehållen vid obstruktiv sömnapné beror på att något hindrar luftens väg. Även snarkningar beror på att luftvägarna delvis har täppts till.

CPAP är en typ av behandling som tillför tryckluft med ett fast tryck under natten så att luftvägarna hålls öppna och du inte slutar andas i sömnen (dvs. får en apné). GHQ-12 mäter tillförlitligt psykisk ohälsa i befolkningen.

WellO2 är ett andningsredskap som uppfanns av en finländare som hade astma. Andningsredskapet kombinerar andningsövningar med motstånd och inandning av varm ånga. WellO2 förbättrar och underhåller funktionen av andningsorganen.

WellO2 andningsredskap, se https://wello2.se/pages/andningsproblem-och-lindring-av-tillstandet

Källa: Åbo universitetssjukhus.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser