den 9 oktober 2017

Rehabilitering av migrän bör sättas in i tidig ålder


Avsikten med denna artikel är att dels, med hjälp av det internationellt validerade hälso­skattningssystemet SF 36, visa hur dåligt människor med frekvent primär huvudvärk mår. Och dels att med samma system visa den förbättring man kan uppnå med en rehabilitering som bygger på medicinsk helhetssyn i avskild miljö över lång tid.

Svår frekvent primär huvudvärk som kronisk huvudvärk av spänningstyp och migrän medför stora samhälls­ekonomiska kostnader.
Därtill kommer ett personligt lidande med nedsatt allmänt välbefinnande vilket är svårt att värdera såväl i vården som vid bedömning av arbetsförmåga och försäkrings­ersättning.
Sekundärt kommer anhöriga och arbetskamrater att påverkas av individens huvudvärkssituation. Trots sin huvud­värks­problematik kan dessa individer göra stora ansträngningar för att förmedla intrycket av att de fysiskt mår bra vilket leder till att de kan bli missförstådda och ifråga­satta.

Vården missar helheten
När individer med svår frekvent primär huvudvärk söker vården är huvudvärken det primära för patienten och vård­givaren fokuserar därför i allmänhet på symtomet smärta som behandlas med farmaka istället för att se till helheten och orsaken bakom smärtan vilket i en pressad vårdsituation skulle ta avsevärt mycket mer tid och resurser att utreda.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser