den 19 september 2023

Regionpolitiker tror att cancersjukvården blir bättre om regionerna blir färre eller läggs ner

Enligt SVF ska patienter med så kallad muskelinvasiv urinblåsecancer få operation inom 37 dagar efter diagnos, vilket 1 procent av patienterna får. Medianväntetiden är 119 dagar. Det finns i det nationella vårdprogrammet stark evidens för att fördröjd behandling försämrar överlevnaden vid muskelinvasiv urinblåsecancer. Ju senare dessa patienter genomgår kirurgi, desto sämre prognos. Anser du att tidsgränser enligt SVF bör ”eftersträvas” eller bör de alltid vara ett krav?

Väntetider vid urinblåsecancer är enligt det standardiserade vårdförloppet (SVF) de längsta bland alla cancersjukdomar. Blåscancerförbundet lät SIFO Kantar fråga regionpolitiker i hela Sverige hur man kan få bättre resultat och majoriteten regionpolitiker anser att ett avskaffande av nuvarande 21 regioner skulle ge en mer effektiv sjukvård.

Carl-Henrik Sundin

Ordförande Blåscancerförbundet.

- Jag är förvånad att regionpolitikerna är så öppna med att kritisera den egna organisationens stora brister och vill se en förändring av hela systemet. För samtidigt som i princip samtliga tycker att väntetiderna enligt SVF ska följas så ser de inte att det är möjligt i dagens organisation med 21 regioner, säger Carl-Henrik Sundin, ordförande Blåscancerförbundet.

En procent får vård i tid. 

Vid allvarlig cancersjukdom (muskelinvasiv urinblåsecancer) visar forskning att fördröjd behandling försämrar överlevnaden. Ju senare dessa patienter genomgår kirurgi, desto sämre prognos. Enligt SVF ska operation ske inom 37 dagar efter diagnos, detta får en % av patienterna. Medianväntetiden är 119 dagar.

Regionpolitikerna fick frågan om de anser att tidsgränser enligt SVF bör ”eftersträvas” eller alltid bör vara ett krav? 63 % svarar att det bör vara ett krav, 34 % att det bör eftersträvas och fyra % vet inte.

- Sjukvården måste leva upp till de mål för väntetider som satts upp för att rädda liv, mål som organisationen själv satt upp men inte följer, säger Carl-Henrik Sundin. Vi kan inte fortsätta med en organisation där ansvar för detta spel med liv inte utkrävs av någon. Vi ser ingen annan väg än att sjukvårdssystemet förändras i grunden och att de 21 självständiga regionerna ersätts med ett annat system.

I SIFO-undersökningen har 110 intervjuer gjorts med politiker i samtliga regioner och från alla riksdagspartier. Resultatet visar bland annat: 97 % tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att standardiserade vårdförlopp följs och avvikelser ska motiveras och förklaras (82%).

34 % tycker att dagens system med 21 självständiga regioner ger den mest effektiva sjukvården ifråga om att kunna efterleva SVF. Övriga vill se en annan organisation eller vet inte vad de tycker. Mest kritiska till nuvarande system är KD och SD, minst kritiska Centern. Geografiskt är norrlandsregionerna de som i högst grad vill gå över till statlig eller annan styrning av sjukvården. 78 % anser att det borde vara obligatoriskt att rapportera in relevant data till Svenskt nationellt kvalitetsregister för urinblåse- och urinvägscancer. Drygt 3 000 personer får urinblåsecancer årligen och det är den sjätte vanligaste cancersjukdomen. Det är fler män än kvinnor som drabbas.

Andelen patienter med urinblåsecancer som startar behandling inom de väntetider som är uppsatta i SVF är 14 %. Målet, som är satt av Sveriges Kommuner och Regioner, är att 80 % ska behandlas inom de uppsatta tiderna.

-Vi har det senaste ett och ett halvt år jobbat för att lyfta urinblåsecancer och de brister finns. Det gäller bland annat att värden är ojämlik, att det inte rapporteras in tillräckligt i de register som finns och de alldeles för långa och oacceptabla väntetiderna, säger Carl-Henrik Sundin. När det gäller SVF så har vi nu fått besked om att de dåliga resultaten för urinblåsecancer ska tas upp senare i år inom Regionalt Cancercentrum, och det hoppas vi resulterar i förbättringar som behöver komma på plats snabbt.

En undersökning om de stora bristerna i behandling av urinblåsecancer
 - vad vill politikerna göra åt det?

Blåscancerförbundet (blascancerforbundet.se) har med Kantar Public/SIFO:s hjälp genomfört en undersökning bland regionpolitiker, dvs ledamöter i hälso- och sjukvårdsnämnd, patientnämnd eller liknande i regionerna.
Syftet med undersökningen är bland annat att ta reda på deras inställning till att standardiserade vårdförloppet (SVF) följs dåligt vid urinblåsecancer. SVF anger bland annat maximala väntetider för behandling av urinblåsecancer.
Frågor ställs också om deras inställning till att det är en låg inrapportering till kvalitetsregistret för urinblåsecancer.
Blåscancerförbundet vill även veta om regionpolitikerna tycker att dagens system med 21 självständiga regioner ger den mest effektiva sjukvården i fråga om att efterleva SVF.

Sammanfattning 

Urinblåsecancer är en av de 10 vanligaste cancersjukdomarna med cirka 3 300 fall per år. Andel patienter med urinblåsecancer som startar behandling inom ledtiden i SVF är i snitt för riket 14 %. Målet, som är satt av regionpolitikernas intresseorganisation Sverige kommuner och regioner, SKR, är att 80 % ska behandlas inom de uppsatta tiderna.

Resultatet visar  97 % av regionpolitikerna tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att SVF följs.82 % anser att avvikelser från SVF alltid ska motiveras och förklaras. 63 % svarar att tidsgränserna inom SVF bör vara ett krav. 78 % anser att det borde vara obligatoriskt att rapportera in relevant data till Svenska nationella kvalitetsregistret för urinblåse- och urinvägscancer. 34 % tycker att dagens system med 21 självständiga regioner ger den mest effektiva sjukvården ifråga om att kunna efterleva SVF. Övriga vill se en annan organisation eller vet inte vad de tycker.

Om undersökningen  Kantar Public/Sifo har genomfört en undersökning på uppdrag av Blåscancerförbundet.                     

Undersökningen genomfördes perioden juni – augusti 2023. Målgruppen i undersökningen är ledamöter i hälso- och sjukvårdsnämnd, patientnämnd eller liknande i regionerna.

110 webbintervjuer har genomförts med ledamöter och regionpolitiker i de olika regionernas hälso- och sjukvårdsnämnder (eller liknande exempelvis patientnämnder). Totalt bestod urvalet av 502 regionpolitiker vilket innebär en svarsfrekvens på 22 procent. Antalet svaranden för denna grupp ger därmed en stabil bas för att kunna uttala sig om gruppen som helhet.

Undersökningen har haft en kvalitativ ansats i sina frågeställningar.

Länk till undersökningen: blascancerforbundet.se

Tord Amré

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser