den 6 oktober 2017

Poly-pills nytt sätt att förebygga hjärt-kärlsjukdom?


Den kardiovaskulära preventionens grund är samhällsåtgärder samt livsstilsinsatser på individnivå. Till detta kommer läkemedelsbehandling när indikation finns och den totala kardiovaskulära risken bedöms som tillräckligt hög.

En strategi som bygger på så kallade poly-pill innebär att man för samman olika farmakologiska substanser i samma tablett. Vanligen baserat på statin, blodtryckssänkare och ibland ASA, enligt vissa studier.
Detta skulle kunna vara en strategi för att kunna nedbringa hela riskprofilen i en äldre befolkning och har föreslagits vara särskilt betydelsefull i länder under utveckling och med bristande resurser. Ett antal mindre studier är avslutade, medan minst en större randomiserad interventionsstudie (HOPE-3) pågår för att stärka evidensgrunden för poly-pill.
De kardiovaskulära sjukdomsyttringarna spelar fortsatt en betydande roll i den svenska befolkningen trots att Sverige numera räknas till Europas lågriskländer inom detta område [1].

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser