den 26 november 2018

Nya rön ger ytterligare belägg för ökad cancerrisk av radiofrekvent strålning


Närmare analys av denna utvärdering görs inte i rapporten som även ignorerar senare rapporter som stärker beläggen för cancerrisker av exponering för radiofrekventa fält.18-21 Noteras bör att IARC-klassificeringen av RF-EMF inte enbart gäller för mobiltelefoner utan gäller för alla typer av strålning inom radiofrekvensområdet, inkluderande basstationsantenner, radio/TV-master, radar, Wi-Fi, smart meters, etc. Foto: Canstock / italianestro.

Folkhälsomyndigheten drar i sin Miljöhälsorapport 2017 felaktigt slutsatsen att det inte finns några cancerrisker av exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält från t.ex. mobiler. Artikelförfattarna misstolkar publicerade resultat och utesluter studier som visar på risker. I motsats till rapporten finns klar evidens om ökad risk för gliom och acusticus neurinom varför denna typ av exponering nu bör klassas som cancerframkallande för människa.

Folkhälsomyndighetens Miljöhälsorapport
Folkhälsomyndigheten har i samarbete med Karolinska Institutet gett ut Miljöhälsorapport 2017.1 När det gäller hälsorisker av radiofrekventa fält anges i sammanfattningen (sid 14): ”Det finns dock inget vetenskapligt stöd för att exponering för radiofrekventa fält under aktuella referensvärden medför hälsorisker.” Slutsatsen är felaktig och upprepas i stycket om radiofrekventa fält (kapitel 10; sid 203-207). Denna del av Miljöhälsorapporten, som skrivits av Anders Ahlbom och Maria Feychting vid Karolinska Institutet, måste dras tillbaka och skrivas om.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser