den 4 december 2023

Ny undersökning visar på stor okunskap om hiv även bland vårdanställda – leder till stigma och dåligt bemötande


En ny undersökning om kunskapen om hiv av Kantar Sifo visar att det finns stora brister i den svenska befolkningens kunskaper om hiv – även bland de som är eller har varit yrkesverksamma inom sjukvården. 2 av 3 är osäkra eller vet ej om hiv kan överföras från personer som har en välinställd hivbehandling, trots att 98% av respondenterna i denna grupp säger sig känna till hiv mycket eller ganska väl. Hiv kan aldrig kan överföras vid hudkontakt. Stigma, orsakad av okunskap, är det största problemet för dem som lever med hiv i Sverige idag.

Anna Mia Ekström

Professor och överläkare. Foto: Martin Stenmark.

Daniel Suarez

Verksamhetschef.

Tack vare effektiva behandlingar är det idag möjligt att leva precis som vanligt med en hivdiagnos. Den som har en välinställd hivbehandling kan leva precis som andra, ha sex och föda barn utan risk för viruset överförs till någon annan. Trots det är okunskapen fortsatt stor och många som lever med hiv vittnar om dåligt bemötande – även i vården. Detta kan bland annat yttra sig i att sjukvårdspersonal vidtar obefogade försiktighetsåtgärder som inte är standardförfarande eller ställer frågor som är irrelevanta för det specifika vårdärendet.

”Vi inom vården måste fortsätta sprida kunskap till våra kollegor om välbehandlad och därmed smittfri hiv. Det är viktigt att det finns gedigen kunskap om vad välbehandlad hiv innebär för smittsamhet och livslängd. Verksamma inom hälso- och sjukvården måste till exempel känna till att både informationsplikten och blodsmittemärkningen i journalen har slopats”, säger Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi och överläkare i infektionssjukdomar på Karolinska Institutet och Venhälsan, Södersjukhuset.

Oroväckande låg kunskap bland vårdpersonal

Hos den breda befolkningen är det en stor grupp (37%) som känner sig osäkra eller tror att det finns en risk för att hiv kan överföras från en välbehandlad person vid hudkontakt – hos respondentgruppen som är eller har varit verksamma inom vården är motsvarande siffra 19%. Detta trots att hiv aldrig, varken behandlad eller obehandlad, kan överföras via hudkontakt.

”Okunskap och fördomar leder till ett dåligt bemötande av personer som lever med hiv och därför är det många som väljer att inte vara öppna med sin status. Det är oroväckande att kunskapen om hiv fortfarande är så låg, inte minst bland personer som arbetar inom vården. Det finns många problematiska aspekter av detta, men en av riskerna är att personer som lever med hiv undviker att söka vård av rädsla för hur man ska bemötas om man berättar att man har hiv”, säger Daniel Suarez, verksamhetschef, Posithiva Gruppen.

För personer som är eller har varit verksamma inom vårdyrket, visar undersökningen även att:

  • 2 av 3 är osäkra eller vet ej om hiv kan överföras från personer som har en välinställd hivbehandling.
  • 1 av 5 i denna subgrupp känner sig osäkra eller tror att det finns risk för att hiv kan överföras från en välbehandlad person samband med hudkontakt som till exempel ett handslag eller en kram. Detta trots att hiv aldrig kan överföras via hudkontakt, vare sig den är behandlad eller obehandlad.
  • 1 av 4 vet ej eller känner sig osäkra på om personer med hiv alltid utvecklar aids.
  • 1 av 5 vet ej eller känner sig osäkra på om hiv och aids är samma sak.
  • 58% vet ej eller känner sig osäkra på om hivbehandling kan göra smittorisken obefintlig.

”Personer som lever med hiv har rätt till ett liv fritt från stigma, med god hälsa och jämlik vård”, avslutar Daniel Suarez, verksamhetschef Posithiva Gruppen.

Om undersökningen:

Totalt har 1001 intervjuer genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av GSK och Posithiva Gruppen. 20 procent av dessa respondenter är eller har varit yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården, tandvården, äldreomsorgen eller på vårdboende. Resultaten som visar den breda allmänhetens svar kan jämföras med undersökningar från 2020, 2021 och 2022. Svaren samlades in med kvoter på kön, ålder och region med syfte att spegla den svenska allmänheten. Datainsamlingen skedde mellan den 31 oktober -7 november 2023 genom Kantar Sifos riksrepresentativa panel.

Stigma, och behov av ökad kunskap

Trots att hiv i Sverige är en kronisk sjukdom som inte förkortar livet och att livskvaliteten för personer med hiv skattas relativt högt finns fortfarande hinder i det sociala livet för personer med hiv. Det finns ett fortsatt stigma i samhället, det vill säga negativa attityder till personer med hiv som påverkar bemötandet av och vardagen för personer med hiv.

I undersökningen genomförd tillsammans med Kantar Sifo under hösten 2023 framgår även att:

  • Endast 7% känner till att risken att få hiv vid sex med en person som är välbehandlad är obefintlig.
  • 2 av 3 känner vet inte att man inte kan smittas av en puss eller kyss från en person som har en välbehandlad hiv. Detta trots att hiv, vare sig behandlad och obehandlad, aldrig kan överföras via pussar och kyssar.
  • 37% anser att det finns risk att få hiv, eller saknar kunskap om att man inte kan få hiv, vid hudkontakt med en person som har en välbehandlad hiv. Detta trots att hiv aldrig kan överföras via hudkontakt.
  • 32% tror att en person med hiv förväntas leva kortare än personer utan hiv, vilket för de flesta inte är sant. Unga mellan 18-25 år har lägst kännedom om att de som lever med hiv och får behandling kan leva ett långt och relativt normalt liv.

Posithiva Gruppen är en patientorganisation som arbetar för att öka kunskapen om hiv hos allmänheten samt motverka stigmatisering och fördomar. Deras arbete styrs och formas av personer som själva lever med hiv. 

https://posithivagruppen.se/

Källa: Posithiva Gruppen.  


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser