den 10 oktober 2017

Nu måste vi gå från ord till handling!


I den medicinska tidskriften European Heart Journal från 15 augusti 2013 finns följande rubrik att läsa: ”Familjär Hyperkolesterolemi (FH= ärftligt högt kolesterol) är underdiagnostiserad och underbehandlad”. I Sverige uppskattas att endast 3 – 5 % av de som ärvt en FH-gen fått diagnos och som idag erhåller behandling. Detta kan jämföras med flera andra länder i Europa av vilka t.ex. Norge har 50 % av FH-patienterna diagnostiserade och under behandling och Holland ca 70 %. Sett ur detta perspektiv är de låga svenska värdena helt oacceptabla, speciellt med tanke på att det är relativt enkelt att diagnostisera och behandla FH. Ställer man detta mot risken för att en FH-patient ska drabbas av en hjärt- kärlrelaterad sjukdom är detta 25 gånger högre än för befolkningen i övrigt, då inser man vilka oerhörda konsekvenser detta låga svenska procenttal innebär såväl för den drabbade som för samhället i övrigt. Patientföreningen FH-Sveriges målsättning är att 80 % av FH-patienterna skall ha erhållit diagnos och erbjudits behandling till 2020.

Varför har vi inte nått längre? Jämför man den kunskap om FH som vi har så är den gott och väl på samma nivå i Sverige som i andra länder. Däremot har kunskapen och kompetensen inte integrerats i hela vårdkedjan i Sverige. Det fungerar inom vissa regioner beroende på drivkraften hos enskilda läkare.
Under 2013 utformade patientföreningen FH-Sverige tillsammans med ett antal av Sveriges ledande FH-specialister ett Strategidokument som beskriver hur vården av FH bör utformas för att leverera maximal vård i hela landet. I början av detta år utkom Socialstyrelsen med nya Nationella riktlinjer för Hjärtsjukvård (remissversion) där FH finns upptaget med en prioritetsrekommendation av 3, (E03.01 och E04.01).
Det finns alltså väl underbyggda ord på vad man behöver göra för att få en betydligt bättre vård av FH i Sverige. Men nu måste vi gå från ord till handling och genomföra processen fullt ut. Det kommer att krävas politiska beslut och prioriteringar för att inte stanna kvar på dagens nivå.
En viktig länk i vårdkedjan är primärvården. Inom primär­vården är kunskapen om FH låg och FH blir oftast diagnostiserad som ”högt kolesterol”. Behandlingen blir ofta att man ordinerar ”statiner” och patienten anses därmed färdigutredd. Det faktum att detta ”höga kolesterol” kan relateras till FH utreds aldrig och därmed inte eventuella släktingar som vid utredning skulle kunna visa sig ha FH.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser