den 10 oktober 2017

Noninvasiv pulsvågsanalys med arteriograf berättar om artärernas elasticitet och funktion


Docent Gunnar Nyberg redogör i sin artikel om pulsvågsmätning med Arteriograf och samband genom att redovisa sitt undersökningsmaterial som presenterades på det Kardiovaskulära Vårmötet 2015 i Örebro.

Hjärtats förmåga att skapa en tryckvåg i människans artärsystem ger upphov till många fenomen som lätt kan mätas med dagens datorstandard. Liksom ljudet ekar när man ropar skapas en reflekterad tryckvåg vid varje hjärtslag, som modifierar utseendet. Grundläggande forskning har gjorts på tryckvågor registrerade intra-arteriellt. M Illyés, kardiolog i Budapest, har visat att en tryckvåg registrerad i en blodtryckskuff vid uppumpning till suprasystoliskt tryck (35-40 mm Hg) är identisk med den intravasalt registrerade tryckvågen. Detta ligger till grund för Arteriograf-metoden att analysera cirkulationen. Mångårig forskning har fastlagt att pulsvågens hastighet (PWV) är ett mått på elasticiteten hos aorta och de stora artärerna, medan graden av förstärkning som den reflekterade vågen åstadkommer, den s.k. augmentationen mätt i relation till pulstrycket som ett index (AIX) till större delen återger de små artärernas dilatationsförmåga, d.v.s. i själva verket endotelfunktionen. – Tidigare artiklar i Medicinsk Access som mer utförligt behandlar metodiken finns i #3/2008, #1/2009, #8-9/2010 och #4-5/2013. Hög PWV betyder styva kärl (främst stora kroppspulsådern och de stora ben- och armartärerna), högt AIX betyder sämre funktion i små artärer.
Båda dessa variabler, men i synnerhet PWV, har visat sig vara starka oberoende riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom såsom angina pectoris, hjärtinfarkt och stroke, samt död som konsekvens av detta. PWV och AIX påverkas av livsstilsfaktorer, t.ex. motion, god tandköttsvård och åtgärder mot KOL och sömnapné, samt andra kostfaktorer såsom nitrathaltiga grönsaker, antioxidanter, polyfenoler och tobaksrökning (se t.ex. #4-5 och #7/2009, #3 och #7/2012). Dessutom är PWV beroende av både blodtrycksnivå och hjärtfrekvens, vilket är viktigt att ta hänsyn till om någon faktors inverkan på PWV skall undersökas. Jag kommer att beröra dessa samband genom att redovisa mitt undersökningsmaterial som presenterades på det Kardiovaskulära Vårmötet 2015 i Örebro.

Samband mellan PWV, ålder, blodtryck och hjärtfrekvens
Jag har sedan 2010 gjort mätningar med Arteriograf på drygt 200 individer, huvudsakligen friska men till del också sådana som haft hjärtinfarkt eller har hypertoni eller diabetes. Hos 124 personer, 74 kvinnor och 50 män med medelålder 61 år, från 26 till 82, gjordes vid 148 skilda tillfällen minst 2 mätningar med 2-10 min. mellanrum, medel 2,7 min., efter 5-10 min. vila i halvliggande ställning. Här redovisas armblodtryck, centralt systoliskt blodtryck, PWV, hjärtfrekvens och pulsvågsförstärkning (AIX).

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser