den 31 januari 2023

Minimalinvasiv operationsmetod vid bristning av kroppspulsådern utvärderas i studie

Aortadissektion är ett allvarligt tillstånd. Kärlkirurgen Kevin Mani leder en skandinavisk studie där man ska utvärdera om överlevnaden ökar när patienter får både medicinsk behandling och ett komplement med en minimalinvasiv operation, så kallad TEVAR-ingrepp. Fotograf: Mikael Wallerstedt .

Att stora kroppspulsåderns kärlväggar försvagas eller brister, aortadissektion, är ett allvarligt tillstånd. I en skandinavisk studie ledd från Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet ska man utvärdera om överlevnaden ökar när patienter med aortadissektion får både medicinsk behandling och ett komplement med en minimalinvasiv operation, så kallad TEVAR-ingrepp.

Aortadissektion är ett ovanligt men allvarligt tillstånd. Vår hypotes är att TEVAR-ingrepp som tilläggsbehandling minskar dödligheten i aortadissektion på lång sikt. Patienterna i studien kommer att följas upp för att utvärdera överlevnaden efter fem år, säger Kevin Mani, överläkare och adjungerad professor i kärlkirurgi vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, som leder studien.

I höstas tilldelades Kevin Manis forskargrupp 17,6 miljoner från Vetenskapsrådet för Sunday-studien (Scandinavian Trial of Uncomplicated Aortic Dissection Therapy) som startar i vår och beräknas pågå under tre år.

Aorta är sedan 2021 ett av fem så kallade centres of excellence på Akademiska sjukhuset. Målgruppen är patienter med svåra, komplexa sjukdomar och tillstånd i stora kroppspulsådern såsom pulsåderbråck och aortadissektion.

I studien kommer cirka 600 patienter med okomplicerad aortadissektion typ B att inkluderas. Studien i sker i samarbete med alla centra i Norden som behandlar patienter med denna sjukdom; i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. Det är en så kallad randomiserad studie där hälften av patienterna får sedvanlig medicinsk behandling, och andra halvan förutom medicinsk behandling får genomgå ett TEVAR ingrepp som tillägg inom tre månader från sjukdomsdebut.

Vid komplicerad typ B-dissektion behandlas patienten akut med inläggning av stentgraft i aorta för att förstärka kroppspulsådern och stänga bristningen i kärlets olika lager, medan okomplicerad typ B-dissektion oftast behandlas medicinskt.

– På sikt blir dock kärlväggen försvagas även vid en typ B dissektion som är okomplicerad till en början. Detta kan leda till att det spricker efter hand vilket är livshotande. Om pulsådern spricker kan det resultera i en dödlig inre blödning, förklarar Kevin Mani.

TEVAR (Thoracic Endovascular Aortic Repair) sker under röntgengenomlysning med kontrast och innebär att blodflödet styrs in i rätt blodkanal. Ingreppet kan således minska risken för framtida försvagning av kärlväggen.

Kevin Mani berättar att det är fortfarande är okänt vad som är bästa behandling för patienter med okomplicerad typ B dissektion.

- Tidigare studier har visat att olika centra har olika rutiner för handläggning av dessa patienter, och medan patienter vid vissa sjukhus alltid behandlas med TEVAR, får andra enbart medicinsk behandling. Huruvida TEVAR kan förbättra överlevnaden för dessa patienter har rankats som en av de viktigaste kliniska frågeställningarna inom aortaforskning.

- Studien kommer att besvara denna fråga, och kan få avgörande betydelse för handläggning av patienter med typ B dissektion framöver. Förhoppningsvis kan studien bidra till att förbättra överlevnaden hos dessa patienter, avrundar han.

FAKTA: Aorta – ett av fem centres of excellence på Akademiska sjukhuset

  • Började inrättas på Akademiska sjukhuset år 2012.
  • Idag har sjukhuset fem Centres of Excellence; neurotrauma, neuroendokrina tumörer, inflammationer, typ 1-diabetes och aorta.
  • Centre of excellence Aorta inrättades 2021.Målgruppen är patienter med svåra, komplexa sjukdomar och tillstånd i stora kroppspulsådern såsom pulsåderbråck och aortadissektion.
  • Organisatoriskt tillhör centret kärlkirurgiska sektionen inom verksamhetsområde kirurgi. Inom centret samverkar flera enheter: kärlkirurgi, thoraxkirurgi, angiologi och internmedicin, kardiologi, klinisk genetik, infektion, radiologi, och anestesi- och intensivvård.

Källa: Akademiska sjukhuset


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser