den 2 mars 2023

Mikrovaskulär dysfunktion - Små kärl, stor betydelse


Det faktum att mikrocirkulationen uppskattas utgöra 95 - 98 % av kroppens totala kärlsystem understryker vikten av att prioritera åtgärder för att reducera och motverka mikrovaskulär dysfunktion (MVD).

Lena Rydqvist

Leg. Fysioterapeut.

Lena Rydqvist, Leg. Fysioterapeut. "Jag möter idag en förändrad symptombild relaterat till livsstil. Allt yngre patienter söker för problem med nacke, rygg, inflammationer, stressymptom och sömnstörningar. Med BEMER behandling som komplement i en rehab- process noterar jag märkbart förkortad sjukskrivning och minskat lidande."

American Heart Association rapporterade redan i november 2016 sambandet mellan nedsatt mikrocirkulation och frekvent förekommande livsstilssjukdomar. ”Disorders in small blood vessels are where serious conditions begin, including high blood pressure, diabetes stroke, heart attack, dementia and additional brain diseases” 1

Livsstilsbaserade faktorer som driver uppkomst av mikrovaskulär dysfunktion (MVD) relateras ofta till övervikt och fysisk inaktivitet. Numera är det förutom detta, även klarlagt inom diabetesforskningen att MVD bidrar till hyperglykemi (högt blodsocker) och att hyperglykemi orsakar MVD, samt att utbredd MVD resulterar i dysfunktion i olika organ, såsom retinopati (ögon), nefropati (njurar) och neuropati (nerver). ”.. the relationship between hyperglycemia and microvascular dysfunction (MVD) is bidirectional and constitutes a vicious cycle;” 2

Mikrocirkulationens funktion och reglerande mekanism

Mikrocirkulation utgörs av kroppens minsta kärl med en diameter på mindre än ca 150 µm och omfattar arterioler, kapillärer och venoler. Via blodflödet hos arterioler sker behovsanpassad leverans av näringsämnens och syre till kapillära kärl, där via kapillärernas tunna och semipermeabla kärlväggar sker utbytet av gas och ämnen till omgivandeorgan-/vävnadsceller. Restprodukter från cellernas ämnesomsättning avlägsnas därefter genom kapillära kärl och vidare till venoler och vener.

Detta sätt att förse kroppens celler med syre och näringsämnen och avlägsna metabola slutprodukter är grundläggande för hälsa och välbefinnande. En väsentlig faktor för att säkerställa ett optimalt cellunderhåll är upprätthållande av arteriolär vasomotion. ”En reducerad eller fullständigt störd vasodilation och vasokonstriktion hos dessa kärl, förekommer i nästan alla former av sjukdom som begränsas av en dysfunktionell mikrocirkulation.” 3

Det funktionella tillståndet för arteriolär vasomotion karaktäriseras av 3 oscillationer/min. av vasokonstriktion och vasorelaxation och anses som patologiskt när det sker mindre än 1 oscillation/min. Hos allvarligt sjuka äldre patienter detekteras vasomotion med oscillation, endast en gång/10 minut. En nedsatt reglering av detta slag innebär en ofullständig distribution och fördelning av blodet i kapillärerna och otillräcklig försörjning hos organ-/vävnadsceller. Även om detta inte är orsaken till sjukdom, så är det en allvarlig negativ faktor för sjukdomens progression och inte minst för patientens möjlighet till läkning och återhämtning.

Biology publicerade 2021 ett specialnummer ”Microcirculation in Health and Disease” 4 och betonar i förordet att: ”Mikrocirkulationen spelar en central roll i koordineringen av kardiovaskulär funktion, från reglering av reologi och hemostas, till kontroll av perfusion och immunsvar.” De lyfter fram att MVD ofta är ett tidigt kännetecken vid åtskilliga kardiovaskulära och metabola sjukdomar som uppdagats i kliniska manifestationer under flera år. Och påtalar: ”Därför är det viktigt att förstå mikrocirkulationen under normala och patologiska tillstånd för att bedöma kardiovaskulär risk samt för att vidta lämpliga förebyggande och terapeutiska åtgärder.”

Åtgärder för förbättrad mikrovaskulär hälsa

Livsstil

Vid konstaterad MVD är förstås en strategisk förändring av individens livsstil i form av viktminskning, rökavvänjning, ökad fysisk aktivitet, minskad stress och tillräckligt med sömn bra incitament för att skapa förutsättningar till en förbättrad mikrovaskulär funktion.

Läkemedel

Läkemedelsinsatser för att återställa MVD kan till viss del uppnås, men det är angeläget att i större utsträckning beakta arteriolers olika uppbyggnad och styrmekanism utifrån deras olikheter. I den arteriolära sektorn bestående av tjockare endotel och glattmuskulatur med receptorer i kärlväggen för neurala kommandon och humorala agenter är det möjligt med läkemedelsbaserad behandling för att stimulera dess mikrovaskulära vägg, medan den del av arteriolen med ett tunt endotellager i brist på receptorer inte på samma sätt kan påverkas farmakologiskt utan styrs genom frisättning av kvävemonoxid.

Dessa arteriolära sektioner med olika kärltjocklek är behäftade med olika biorytmer, men kan tillsammans förstärka vasomotionens reglering eller kompensera för underskott. Men för en fullgod medicinsk åtgärd för MVD är det medicinskt intressant med en terapeutisk metod som ger en positiv påverkan på dessa arteriolära kärlsektioners olika reglerande funktion.

Medicinsk fysik

25 års forskning och beprövad erfarenhet innebär att det numera finns tillgång till en säkerställd utvecklad medicinsk teknologi med riktad terapeutisk stimuli för arteriolär vasomotion, med hänsyn tagen till dessa kärlsektioners uppbyggnad och styrmekanism. En behandlingsoption som är enkel att integrera i det dagliga livet för den enskilda individen.

Denna teknologi, medicinsk certifierad som fysikalisk vaskulär terapi -BEMER®, ger unik möjlighet att som egenvård i hemmet eller tillsammans med andra behandlingsåtgärder signifikant förbättra MVD. Teknologins aktiva medicinska substans utgörs av en specifik signal och dess rytm, anpassat utifrån forskningsrön avseende mikrocirkulationens processer.

Åtta minuter två gånger om dagen räcker för att göra stor skillnad. Signalen överförs till ett behandlingsunderlag via ett pulserande elektromagnetiskt fält(PEMF), som alstras av en styrenhet. Terapin innebär en omfattande option att stimulera mikrocirkulation, att användas både som prevention mot och rehabilitering av MVD.

MIKAELA KLUGE

Referenser:

1. Bosetti F. et al (2016) America Heart Association,

2. Stehouwer Coen D.A. (2018)American Diabetes Association

3. Klopp R.C. (2008) Mikrozirkulation –Im Fokus der Forschung, Triesen Mediquant Verlag AB

4. Biology (2021) ISSN2079-7737

Bilden:
Medicinsk fysik - Medicinsk teknologi med riktad terapeutisk stimuli för arteriolär vasomotion. En behandlingsoption vid mikrovaskulär dysfunktion, enkel att integrera i det dagliga livet.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser