den 10 oktober 2017

Metabolt frisk fetma


Fetma är en riskfaktor för många sjukdomar och ett globalt folkhälsoproblem. Det förefaller vara bättre att försöka förebygga fetma med tidiga insatser i livet i form av bättre kost och motion än att senare i livet insätta behandling. Sådan behandling har dock inte visat sig effektiv för att minska kardiovaskulära sjukdomar och död 1,2 men väl övergång till typ 2 diabetes hos riskindivider 3. Ett undantag utgörs av bariatrisk kirurgi med en rad positiva effekter 4. Av särskilt intresse är att en del feta individer inte verkar drabbas av fetmans medicinska konsekvenser på förväntat sett 5. Detta benämns metabolt frisk fetma (MFF), och skall här närmare skildras.

Fetma är ett tilltagande folkhälsoproblem i såväl svensk befolkning som internationellt och det har hävdats att antalet individer med fetma nu passerat antalet med undernäring globalt sett. Det är väl dokumenterat att fetma ökar riskerna för en rad medicinska sjukdomstillstånd, inte minst typ 2 diabetes, hjärtkärlsjukdom (fr.a. hjärtsvikt) samt även vissa cancerformer 6-8.
Ett konceptuellt problem är att åtgärder för att minska fetma med livsstilsåtgärder eller läkemedel hos vuxna kan minska riskfaktorbördan men inte antalet kardiovaskulära händelser eller för tidig död, t.ex. belagt i den amerikanska Look AHEAD studien 1. I denna studie rekryterades feta patienter med mångårig typ 2 diabetes till ett program med intensiv livsstil där målet var viktreduktion, eller allmän rådgivning (kontroller). Resultaten visade inte någon skillnad mellan behandlingsarmarna, och detta kan förklaras av omfattande bakgrundsbehandling med bl.a. statiner eller att det var lång sjukdomsduration för diabetes. Faktum kvarstår dock att ett intensivt livsstilsprogram för att reducera fetma vid etablerad diabetes inte lyckades minska komplikationer och död. På ett motsvarande sätt har även läkemedelsbehandling mot fetma misslyckats, t.ex. vid användande av rimonabant 9 eller sibutramin 10. Det verkar som om endast bariatrisk viktreducerande kirurgi skulle kunna åstadkomma sådana effekter 4.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser